Sygn. akt  KM 130/21  

                  
O B W I E S Z C Z E N I E


       Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej  Paweł Pazdyga  na  podstawie  art.953  kpc  w  związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu:


8 sierpnia 2024 roku o godz. 11:00


w Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej I Wydziale Cywilnym z siedziba w Rawie Mazowieckiej przy ul.Krakowskiej 22B sala 210 odbędzie się:


DRUGA LICYTACJA


nieruchomości stanowiących własność dłużnika Małgorzata Ziółkowska i Marek Ziółkowski: 
położenie (adres): Biała Rawska ul.Targowa 5
oznaczenie: nieruchomość gruntowa zabudowana
Nieruchomość składa się z działek gruntu 463/6

geoportal.gov.pl
Powierzchnia łączna nieruchomości: w/g treści księgi Wieczystej 9461 m2, w/g rejestru gruntów 9461 m2
Oznaczenie księgi wieczystej/zbioru dokumentów: LD1R/00034678/8.
Grunt częściowo jest zabudowany, uzbrojony, utwardzony i ogrodzony. 
Na nieruchomości znajdują się budynki:
Murowany budynek biurowo - magazynowy o pow. użytkowej części biurowej 186,96 m2 oraz pow. uzytkowej części magazynowej  678,30 m2 
Budynek magazynowy II o konstrukcji z prefabrykatów żelbetonowych o pow. uzytkowej  587,86 m2 
Budynek socjalny, murowany obłożony z zewnątrz listewkami z drewna sosnowego, parterowy, wolnostojący, o pow. użytkowej 43,25 
Teren utwardzony płytami YOMB + asfalt i tłuczniem, ogrodzenie frontowe z prefabrykatów długości 41,50 m w tym brama metalowa wjazdowa z prętów metalowych długości 6,0 m. 
Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka zatwierdzonego Uchwałą nr XL/318/09 z dnia 2009-10-30 Rady Miasta Biała Rawska - przedmiotowa nieruchomość położona jest w obszarze oznaczonym symbolem 4.76.P. - tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 1.519.900,00 zł.
Rękojmia wynosi  151.990,00 zł.
Ceną wywołania w II  licytacji jest 2/3 sumy oszacowania: 1.013.266,67 zł.

 

Przystępujący  do  licytacji  zobowiązany jest  złożyć rękojmię w gotówce bądź przelewem na konto Komornika 20 9302 1027 2602 3230 2000 0010, w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości 
NAJPÓŹNIEJ W DNIU POPRZEDZAJĄCYM PRZETARG 


Nieruchomość  można  oglądać przez okres 2 tygodni poprzedzających licytację w dni powszednie godz. 9-15, zaś protokół opisu i oszacowania  tej nieruchomości można przeglądać przez okres 2 tygodni poprzedzających licytację w dni powszednie godz. 9-15 w Kancelarii Komornika w Rawie Maz. ul.Armii Krajowej 2/II piętro. Prawa  osób  trzecich  nie będą  przeszkodą  do  przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli  osoby te  przed rozpoczęciem licytacji  nie złożą  dowodu, że wniosły powodztwo o zwolnienie od egzekucji nieruchomości i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika jeśli nie są ujawnione w Księdze Wieczystej lub poprzez złożenie dokumentów do zbioru i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na  trzy dni przed licytacją nie będą uwzględnione w dalszym biegu egzekucji i wygasna z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.  Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny. Na wyznaczenie licytacji służy skarga w terminie tygodniowym do Komornika.


                        Komornik

Sygn. akt  KM 571/21        

            
O B W I E S Z C Z E N I E


       Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej  Paweł Pazdyga  na  podstawie  art.953  kpc  w  związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu:


8 sierpnia 2024 roku o godz. 10:00


w Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej I Wydziale Cywilnym z siedziba w Rawie Mazowieckiej przy ul.Krakowskiej 22B sala 210 odbędzie się:


PIERWSZA LICYTACJA


nieruchomości stanowiącej  zabudowaną działkę gruntu: 392 (pełny numer 101302_5.0003.392)

geoportal.gov.pl

położonej w Babsku gm. Biała Rawska przy ul.Lipowej 4. Powierzchnia łączna nieruchomości wynosi 3,17 ha. Oznaczenie księgi wieczystej/zbioru dokumentów:  LD1R/00039130/0.
Na nieruchomości usytuowany jest budynek mieszkalny parterowy, wolnostojący, podpiwniczony z użytkowym poddaszem, wybudowany w technologii tradycyjnej. 
Powierzchnia zabudowy :110,63 m2 + taras 19,25 m2 
Powierzchnia użytkowa : 141,05 m2 
Pozostały grunt stanowi grunt orny. Grunt częściowo porośnięty drzewami czereśni . Grunt jest nie użytkowany, porośnięty trawą samosiewami i chwastami.  Działka siedliskowa położona jest w zasięgu urządzeń infrastruktury technicznej wodociągu i energii elektrycznej, od strony frontowej działka siedliskowa jest ogrodzona. Ogrodzenie z siatki na słupkach prefabrykowanych bez cokołu. 
Wjazd na nieruchomość jest bezpośrednio z drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej.
Średni współczynnik przeliczeniowy gruntu rolnego wynosi: 0,7708, co odpowiada klasie R IVb 
Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Rawska – przedmiotowa nieruchomość położona jest w obszarze oznaczonym symbolem :  109 MNu - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, 111 UO  i  11. KD 

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 698.500,00 zł.
Rękojmia wynosi 69.850,00 zł.
Ceną wywołania w I licytacji jest 3/4 sumy oszacowania: 523.875,00 zł.

 

Na podstawie art. 953 par. 1 ust. 1 KPC Komornik wskazuje dane personalne/oznaczenie dłużnika: Łukasz Bakuła 


Przystępujący  do  licytacji  zobowiązany jest  złożyć rękojmię w gotówce bądź przelewem na konto Komornika 20 9302 1027 2602 3230 2000 0010, w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości 
NAJPÓŹNIEJ W DNIU POPRZEDZAJĄCYM PRZETARG 


Nieruchomość  można  oglądać przez okres 2 tygodni poprzedzających licytację w dni powszednie godz. 9-15, zaś protokół opisu i oszacowania  tej nieruchomości można przeglądać przez okres 2 tygodni poprzedzających licytację w dni powszednie godz. 9-15 w Kancelarii Komornika w Rawie Maz. ul.Armii Krajowej 2/II piętro. Prawa  osób  trzecich  nie będą  przeszkodą  do  przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli  osoby te  przed rozpoczęciem licytacji  nie złożą  dowodu, że wniosły powodztwo o zwolnienie od egzekucji nieruchomości i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika jeśli nie są ujawnione w Księdze Wieczystej lub poprzez złożenie dokumentów do zbioru i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na  trzy dni przed licytacją nie będą uwzględnione w dalszym biegu egzekucji i wygasna z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.  Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny. Na wyznaczenie licytacji służy skarga w terminie tygodniowym do Komornika.


                        Komornik

Sygn. akt  KM 175/23

                    
O B W I E S Z C Z E N I E


       Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej  Paweł Pazdyga  na  podstawie  art.953  kpc  w  związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu:


10 lipca 2024 roku o godz. 13:00


w Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej I Wydziale Cywilnym z siedziba w Rawie Mazowieckiej przy ul.Krakowskiej 22B sala 210 odbędzie się:


PIERWSZA LICYTACJA


nieruchomości gruntowej zabudowanej: 
położenie (adres): Żydomice 15A gm. Rawa Maz.
oznaczenie: Nieruchomość zabudowana siedliskiem mieszkalno-gospodarczym o powierzchni gruntu 0,2222ha., stanowiąca działkę nr 108/4 (101304_2.0047.108/4)

geoportal.gov.pl
Oznaczenie księgi wieczystej: LD1R/00009954/3.  
Zabudowa: murowany budynek mieszkalny wybudowany w 1967 r, o powierzchni zabudowy 90m2 i budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy 44m2. Pozostały grunt za budynkami do rowu pastwisko, zarośnięte drzewami i krzewami z samosiewu, w części jest sklasyfikowany jako nieużytki. Działka m kształt wydłużonego trapezu, usytuowanego prawie prostopadle do drogi – ulicy wiejskiej o asfaltowej nawierzchni, w sąsiedztwie zabudowy siedliskowej i mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Przeznaczenie gospodarcze: 
47.18.MRj – zabudowa zagrodowa z mieszkaniowo-usługową
47.16.R,RL,W – rolnictwo, leśnictwo i wody powierzchniowe

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 278.900,00 zł.
Rękojmia wynosi 27.890,00 zł.
Ceną wywołania w I licytacji jest 3/4 sumy oszacowania: 209.175,00 zl.

 

Na podstawie art. 953 par. 1 ust. 1 KPC Komornik wskazuje dane personalne/oznaczenie dłużnika: Monika Michalska, Grzegorz Michalski. 


Przystępujący  do  licytacji  zobowiązany jest  złożyć rękojmię w gotówce bądź przelewem na konto Komornika 20 9302 1027 2602 3230 2000 0010, w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości 
NAJPÓŹNIEJ W DNIU POPRZEDZAJĄCYM PRZETARG 


Nieruchomość  można  oglądać przez okres 2 tygodni poprzedzających licytację w dni powszednie godz. 9-15, zaś protokół opisu i oszacowania  tej nieruchomości można przeglądać przez okres 2 tygodni poprzedzających licytację w dni powszednie godz. 9-15 w Kancelarii Komornika w Rawie Maz. ul.Armii Krajowej 2/II piętro. Prawa  osób  trzecich  nie będą  przeszkodą  do  przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli  osoby te  przed rozpoczęciem licytacji  nie złożą  dowodu, że wniosły powodztwo o zwolnienie od egzekucji nieruchomości i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika jeśli nie są ujawnione w Księdze Wieczystej lub poprzez złożenie dokumentów do zbioru i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na  trzy dni przed licytacją nie będą uwzględnione w dalszym biegu egzekucji i wygasna z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.  Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny. Na wyznaczenie licytacji służy skarga w terminie tygodniowym do Komornika.


                        Komornik

Sygn. akt  KM 279/16    

                
O B W I E S Z C Z E N I E


       Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej  Paweł Pazdyga  na  podstawie  art.953  kpc  w  związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu:


10 lipca 2024 roku od godz. 12:00


w Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej I Wydziale Cywilnym z siedziba w Rawie Mazowieckiej przy ul.Krakowskiej 22B sala 210 odbędą się:


PIERWSZE LICYTACJE NIERUCHOMOŚCI


1. Nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kaleniu Nowym gm. Sadkowice, dla której prowadzona jest ksiéga wieczysta LD1R/00019713/5: Identyfikator działki101306_2.0007.216 Numer działki 216 Pole pow. w ewidencji gruntów (ha) 0.6400. Dla przedmiotowej nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sadkowice (uchwała nr XXXI/190/2013) wyceniana nieruchomość położona jest w obszarze oznaczonym symbolem:  na głębokość 80 m od drogi - B2 - obszar zabudowy o dominującej formie zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, usługowej, produkcyjnej, obsługi komunikacji samochodowej i zaplecze techniczne motoryzacji  - dalsza część działki – R2 – tereny rolne.

geoportal.gov.pl

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę  166.590,00 zł.
Rękojmia wynosi 16.659,00 zł.
Ceną wywołania w I licytacji jest 3/4 sumy oszacowania: 124.942,50 zł.

 

2.  Nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kaleniu Nowym gm. Sadkowice, dla której prowadzona jest ksiéga wieczysta LD1R/00019713/5: Identyfikator działki101306_2.0007.207 Numer działki 207 Pole pow. w ewidencji gruntów (ha) 0.4300. Dla przedmiotowej nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sadkowice (uchwała nr XXXI/190/2013) wyceniana nieruchomość położona jest w obszarze oznaczonym symbolem: na głębokość 100 m od drogi - B2 - obszar zabudowy o dominującej formie zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, usługowej, produkcyjnej, obsługi komunikacji samochodowej i zaplecze techniczne motoryzacji - dalsza część działki – R2 – tereny rolne.

geoportal.gov.pl

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę  93.855,00 zł.
Rękojmia wynosi 9.385,50 zł.
Ceną wywołania w I licytacji jest 3/4 sumy oszacowania: 70.391,25 zł.

 

3.  Nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kaleniu Nowym gm. Sadkowice, dla której prowadzona jest ksiéga wieczysta LD1R/00019713/5: Identyfikator działki101306_2.0016.75 Numer działki 75 Pole pow. w ewidencji gruntów (ha) 2.9600. Dla przedmiotowej nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sadkowice (uchwała nr XXXI/190/2013) wyceniana nieruchomość położona jest w obszarze oznaczonym symbolem:  na głębokość 100 m od drogi - B2 - obszar zabudowy o dominującej formie zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, usługowej, produkcyjnej, obsługi komunikacji samochodowej i zaplecze techniczne motoryzacji - dalsza część działek – R2 – tereny rolne 

geoportal.gov.pl
  

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę  173.850,00 zł.
Rękojmia wynosi 17.385,00 zł.
Ceną wywołania w I licytacji jest 3/4 sumy oszacowania: 130.387,50 zł.

 

Na podstawie art. 953 par. 1 ust. 1 KPC Komornik wskazuje dane personalne/oznaczenie dłużnika: Krzysztof Kowalczyk.

 

Przystępujący  do  licytacji  zobowiązany jest  złożyć rękojmię w gotówce bądź przelewem na konto Komornika 20 9302 1027 2602 3230 2000 0010, w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości 
NAJPÓŹNIEJ W DNIU POPRZEDZAJĄCYM PRZETARG

 
Nieruchomość  można  oglądać przez okres 2 tygodni poprzedzających licytację w dni powszednie godz. 9-15, zaś operat szacunkowy  tej  nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa  osób  trzecich  nie będą  przeszkodą  do  przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli  osoby te  przed rozpoczęciem licytacji  nie złożą  dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie od egzekucji nieruchomości i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika jeśli nie są ujawnione w Księdze Wieczystej lub poprzez złożenie dokumentów do zbioru i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na  trzy dni przed licytacją nie będą uwzględnione w dalszym biegu egzekucji i wygasna z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.  Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny. Na wyznaczenie licytacji służy skarga w terminie tygodniowym do Komornika. Dłużnik może wskazać kolejność przeprowadzenia licytacji.

 

                        Komornik

Sygn. akt  KMP 38/22      

              
O B W I E S Z C Z E N I E


       Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej  Paweł Pazdyga  na  podstawie  art.953  kpc  w  związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu:


10 lipca 2024 roku o godz. 11:00


w Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej I Wydziale Cywilnym z siedziba w Rawie Mazowieckiej przy ul.Krakowskiej 22B sala 210 odbędzie się:


PIERWSZA LICYTACJA


nieruchomości:
położenie (adres): Franopol gm. Biała Rawska
oznaczenie: nieruchomość rolna
Nieruchomość składa się z działki gruntu 191/6 (101302_5.0014.191/6)

geoportal.gov.pl
Powierzchnia nieruchomości: 3.9983 ha 
Oznaczenie księgi wieczystej/zbioru dokumentów: LD1R/00033077/8
W skład nieruchomości wchodzą 3 kwatery, z których 1 i 3 stanowi sad jabłoniowy zaś kwatera nr 2 stanowi grunt orny bez uprawy (po wykarczowaniu drzew). Sad jest bez nawadniania, ruszt: konstrukcja metalowo – żelbetowa, niepełna. Wiek sadu na 1 kwaterze ok.6 lat, na 3 kwaterze 15 lat.
Dojazd do nieruchomości stanowi droga o nawierzchni gruntowej.
Przeznaczenie terenu w planie zagospodarowania przestrzennego: rolnictwo z zabudową zagrodową (symbol 14.29.RM) 

 

Nieruchomość obciążona jest prawem osobistym dożywocia w rozumieniu art. 908 Kodeksu Cywilnego, oszacowanym na 7.678,00 zł. W razie utrzymania prawa w mocy po przysądzeniu wlasnoci, cena nabycia zostanie pomniejszona o wartość prawa dożywocia.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 428.950,00  zł.
Rękojmia wynosi 42.895,00  zł.
Ceną wywołania w I licytacji jest 3/4 sumy oszacowania: 321.712,50 zł.

 

Na podstawie art. 953 par. 1 ust. 1 KPC Komornik wskazuje dane personalne/oznaczenie dłużnika: Radosław Pietrzak 


Przystępujący  do  licytacji  zobowiązany jest  złożyć rękojmię w gotówce bądź przelewem na konto Komornika 20 9302 1027 2602 3230 2000 0010, w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości 
NAJPÓŹNIEJ W DNIU POPRZEDZAJĄCYM PRZETARG 


Nieruchomość  można  oglądać przez okres 2 tygodni poprzedzających licytację w dni powszednie godz. 9-15, zaś protokół opisu i oszacowania  tej nieruchomości można przeglądać przez okres 2 tygodni poprzedzających licytację w dni powszednie godz. 9-15 w Kancelarii Komornika w Rawie Maz. ul.Armii Krajowej 2/II piętro. Prawa  osób  trzecich  nie będą  przeszkodą  do  przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli  osoby te  przed rozpoczęciem licytacji  nie złożą  dowodu, że wniosły powodztwo o zwolnienie od egzekucji nieruchomości i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika jeśli nie są ujawnione w Księdze Wieczystej lub poprzez złożenie dokumentów do zbioru i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na  trzy dni przed licytacją nie będą uwzględnione w dalszym biegu egzekucji i wygasna z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.  Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny. Na wyznaczenie licytacji służy skarga w terminie tygodniowym do Komornika.


                        Komornik
 

Sygn. akt  KM 1122/17

                    
O B W I E S Z C Z E N I E
       Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej  Paweł Pazdyga  na  podstawie  art.953  kpc  w  związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu:


10 lipca 2024 roku o godz. 10:00


w Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej I Wydziale Cywilnym z siedziba w Rawie Mazowieckiej przy ul.Krakowskiej 22B sala 210 odbędzie się:


DRUGA LICYTACJA


nieruchomości gruntowej:
położenie (adres): Sadkowice, oznaczenie: grunty orne, granice i obszar:
Nieruchomość składa się z działek gruntu:
102/2 (101306_2.0024.102/2)

geoportal.gov.pl
103/2 (101306_2.0024.103/2)

geoportal.gov.pl
Powierzchnia łączna nieruchomości: 1,19 ha
oznaczenie księgi wieczystej/zbioru dokumentów: LD1R/00036673/7 
Przedmiotowa nieruchomość położona jest w miejscowości Sadkowice, w ewidencji gruntów oznaczona jako działki nr 102/2 i 103/2 o łącznej powierzchni 1,19 ha. Działki leżą obok siebie, są wolne od zabudowy stanowią kształt prostokąta. Obecnie grunt jest bez uprawy po wykarczowaniu wiśni i truskawek. Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dostęp do nieruchomości może być nabyty w formie przejścia i przejazdu przez nieruchomość sąsiadującą.
Klasy gruntu zgodnie z rejestrem (k. 158). Średni współczynnik przeliczeniowy 0,9979, co odpowiada klasie IVa. Obecnie brak uprawy. Grunt jest po wykarczowaniu truskawki i wiśni. 
Według ustaleń mpzp przedmiotowa nieruchomość leży w obszarze oznaczonym symbolem 24.40 R,MR – teren rolny oraz zabudowy zagrodowej. 

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 69.700,00 zł.
Rękojmia wynosi 6.970,00 zł.
Ceną wywołania w II licytacji jest 2/3 sumy oszacowania: 46.466,67 zł.

 

Na podstawie art. 953 par. 1 ust. 1 KPC Komornik wskazuje dane personalne/oznaczenie dłużnika: Hanna Świąder, Rafał Świąder 


Przystępujący  do  licytacji  zobowiązany jest  złożyć rękojmię w gotówce bądź przelewem na konto Komornika 20 9302 1027 2602 3230 2000 0010, w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości 
NAJPÓŹNIEJ W DNIU POPRZEDZAJĄCYM PRZETARG 


Nieruchomość  można  oglądać przez okres 2 tygodni poprzedzających licytację w dni powszednie godz. 9-15, zaś protokół opisu i oszacowania  tej nieruchomości można przeglądać przez okres 2 tygodni poprzedzających licytację w dni powszednie godz. 9-15 w Kancelarii Komornika w Rawie Maz. ul.Armii Krajowej 2/II piętro. Prawa  osób  trzecich  nie będą  przeszkodą  do  przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli  osoby te  przed rozpoczęciem licytacji  nie złożą  dowodu, że wniosły powodztwo o zwolnienie od egzekucji nieruchomości i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika jeśli nie są ujawnione w Księdze Wieczystej lub poprzez złożenie dokumentów do zbioru i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na  trzy dni przed licytacją nie będą uwzględnione w dalszym biegu egzekucji i wygasna z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.  Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny. Na wyznaczenie licytacji służy skarga w terminie tygodniowym do Komornika.
                        Komornik
 

Sygnatura: KM 20/19


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Rawie Mazowieckiej Paweł Pazdyga na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że

 

o godzinie 12.00 w dniu 23.07.2024

 

na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/

rozpocznie się pierwsza licytacja

nieruchomości  położonej przy  Głuchówek 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, dla której  Sąd Rejonowy w Rawie mazowieckiej (adres: ul. Kościuszki 17 , Rawa Mazowiecka, 96-200 Rawa Mazowiecka)  prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1R/00035024/6.

Opis nieruchomości:
nieruchomości stanowiącej współwłasność Agnieszki Stępniak w 1/4 części i Barbary Zieja w 3/4 części: położenie (adres): Głuchówek 32 gm. Rawa Maz. oznaczenie: nieruchomość zabudowana granice i obszar: Nieruchomość składa się z działek gruntu 194/3 i 194/5 Powierzchnia łączna nieruchomości: w/g treści księgi Wieczystej 0,31 ha w/g rejestru gruntów 0,31 ha oznaczenie księgi wieczystej/zbioru dokumentów: LD1R/00035024/6 Budowle i inne urządzenia ze wskazaniem przeznaczenia gospodarczego oraz przynalezności nieruchomości i zapasy objęte zajęciem: Nieruchomość gruntowa o pow. 0,3100 ha jest zabudowana budynkiem mieszkalnym 2-kond, z garażem o powierzchni zabudowy 112 m2 i budynkiem gospodarczym ( fragment stodoły) o pow. zabudowy 42,25 m2. Teren jest wyposażony w urządzenia infrastruktury technicznej : energii elektrycznej, wodociągu, i kanalizacji –własny zbiornik bezodpływowy na ścieki bytowe. Pozostały grunt porośnięty jest pojedynczymi drzewami owocowymi , ozdobnymi (świerk) i trawą. Dojazd do nieruchomości stanowi droga publiczna. Budynek mieszkalny dwukondygnacyjny z dachem dwuspadowym z dobudowanym garażem, wybudowany w technologii tradycyjnej. Budynek gospodarczy murowany wykonany w technologii tradycyjnej. Ogrodzenie frontowe z prefabrykatów wys. 1,50 m. Brama z furtką z prętów metalowych. Przyłącze elektryczne napowietrzne, wodociągowe, kanalizacyjne, zbiornik bezodpływowy o pojemności 5 m3 Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka zatwierdzonego Uchwałą nr VII/45/03 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 2003-07-09 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz Uchwała nr XLIII/278/18 Rady Gminy Rawa Maz. z dnia 2018-06-25 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - przedmiotowa nieruchomość leży w obszarze oznaczonym symbolami: 8.31.R.MR,W – rolnictwo, zabudowa zagrodowa i wody powierzchniowe, 8.30.KD – ulica dojazdowa.

 

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu  30.07.2024 o godzinie: 12.00 .

 

Suma oszacowania wynosi 257 000,00 zł

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 192 750,00 zł.

 Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 25 700,00 zł. 

 

Rękojmię należy złożyć za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego licytacje elektroniczne, lub na rachunek bankowy komornika 20930210272602323020000010 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. 

Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw. Jeżeli udział w przetargu wymaga zezwolenia organu władzy publicznej lub wykazania umocowania do występowania w imieniu innej osoby – do przedłożenia utrwalonych w postaci elektronicznej kopii wymaganych dokumentów w terminie 3 dni, nie później niż dzień przed terminem licytacji.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Komornik informuje o treści przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego:

Zgodnie z art. 967. Po uprawomocnieniu się postanowienia o przybiciu komornik wzywa licytanta, który uzyskał przybicie (nabywcę), aby w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania wezwania złożył na rachunek depozytowy Ministra Finansów cenę nabycia z potrąceniem rękojmi złożonej w gotówce. Na wniosek nabywcy komornik może oznaczyć dłuższy termin uiszczenia ceny nabycia, nieprzekraczający jednak miesiąca.

Zgodnie z art.  969. § 1. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacyjnych co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Uiszczoną część ceny zwraca się. Następstwa te sąd stwierdza postanowieniem, na które przysługuje  zażalenie, § 2. Od nabywcy nieskładającego rękojmi, który nie wykonał warunków licytacyjnych, ściąga się rękojmię w trybie egzekucji należności sądowych, § 3. Z rękojmi utraconej przez nabywcę lub od niego ściągniętej pokrywa się koszty egzekucji związane ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej  w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona, jest przelewana na dochód Skarbu Państwa

Zgodnie z art. 971. Nabywca nie może żądać unieważnienia nabycia ani zmniejszenia ceny z powodu wad nieruchomości lub przedmiotów razem z nią nabytych.

Zgodnie z art. 976 § 1. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły, § 2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Zgodnie z art. 978 § 2. Postąpienie nie może wynosić mniej niż jeden procent ceny wywołania,  z zaokrągleniem wzwyż do pełnych złotych.


Zgodnie z art. 981. Jeżeli należność wierzyciela będzie uiszczona wraz z kosztami przed  zamknięciem przetargu, komornik umorzy egzekucję. W takim przypadku licytacja zostanie zniesiona.

Zgodnie z art.  986(7)  § 1. Przetarg rozpoczyna się i kończy z chwilą wskazaną  w obwieszczeniu o licytacji nieruchomości, § 2. Komornik wyznacza licytację elektroniczną w taki sposób, aby zarówno  termin rozpoczęcia, jak i zakończenia przetargu przypadał pomiędzy godziną 9.00  a 14.00 w dni robocze. Czas trwania przetargu wynosi 7 dni. § 3.1 Jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia. § 5 Przetarg wygrywa licytant, którego oferta była w chwili zakończenia przetargu najwyższa.

Zgodnie z art.  986(8)  § 1. Skargę na odmowę dopuszczenia do przetargu można złożyć w terminie 3 dni od dnia odmowy dopuszczenia do przetargu, a na przebieg przetargu - w terminie 3 dni od dnia jego zakończenia, § 2. Licytanci i osoby, których nie dopuszczono do przetargu, mogą złożyć skargę wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, § 3. Skargę za pośrednictwem systemu teleinformatycznego mogą złożyć także osoby niewymienione w § 2, o ile posiadają w tym systemie konto.

 

Komornik Sądowy

Paweł Pazdyga
 

Sygnatura: KM 519/23


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej Paweł Pazdyga na podstawie art. 986 4 § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że

 

o godzinie 12.00 w dniu 04.06.2024 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/

 

rozpocznie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Zofianów 0, 96-230 Biała Rawska, dla której Sąd Rejonowy w Rawie mazowieckiej (adres: ul. Kościuszki 17 , Rawa Maz., 96-200 Rawa Mazowiecka) prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1R/00015967/2.


Opis nieruchomości:
Nieruchomość składa się z działek gruntu działki nr 207 i 281 o łącznej powierzchni 0,1700 ha, położonych: obręb 55 Zofiów, jednostka ewidencyjna 101302_5 Biała Rawska Powierzchnia łączna nieruchomości: w/g treści księgi Wieczystej 0,17 ha, w/g rejestru gruntów 0,17 ha Oznaczenie księgi wieczystej/zbioru dokumentów: LD1R/00015967/2 Nieruchomość gruntowa jest bez zabudowy i nieogrodzona.
Działka nr 207 ma kształt prostokąta o bokach 30 m x 37 m. Natomiast działka nr 282 ma również kształt prostokąta o bokach 15 m x 40 m. Działki leżą obok siebie i tworzą jedna fizyczną całość. Teren jest płaski zalewowy. Wskaźnik bonitacji na poziomie klasy IVa. Grunt stanowi użytki orne, częściowo zadrzewiony i zakrzewiony samosiewami. Grunt nie jest w uprawie, porośnięty trawą, chwastami i samosiewami. Działka 207 jest z zadoleniem wykonanym w sposób sztuczny. W wykopie widoczna jest woda. Na działce znajduje się hałda ziemi, która pochodzi z wykopu. Dojazd do nieruchomości stanowi droga wewnętrzna gruntowa. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Biała Rawska zatw. Uchwałą nr XI/78/03 Rady Miasta Gminy Biała Rawska z dnia 29 sierpnia 2003 r. - przedmiotowa nieruchomość położona jest w obszarze oznaczonym symbolem 55.05.RM – rolnictwo z zabudową zagrodową.


Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 11.06.2024 o godzinie: 12.00 .


Suma oszacowania wynosi 8 415,00 zł
Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 6 311,25 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 841,50 zł.


Rękojmię należy złożyć za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego licytacje elektroniczne, lub na rachunek bankowy komornika 20930210272602323020000010 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw. Jeżeli udział w przetargu wymaga zezwolenia organu władzy publicznej lub wykazania umocowania do występowania w imieniu innej osoby – do przedłożenia utrwalonych w postaci elektronicznej kopii wymaganych dokumentów w terminie 3 dni, nie później niż dzień przed terminem licytacji.
W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Komornik informuje o treści przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego:
Zgodnie z art. 967. Po uprawomocnieniu się postanowienia o przybiciu komornik wzywa licytanta, który uzyskał przybicie (nabywcę), aby w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania wezwania złożył na rachunek depozytowy Ministra Finansów cenę nabycia z potrąceniem rękojmi złożonej w gotówce. Na wniosek nabywcy komornik może oznaczyć dłuższy termin uiszczenia ceny nabycia, nieprzekraczający jednak miesiąca.
Zgodnie z art. 969. § 1. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacyjnych  co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Uiszczoną część ceny zwraca się. Następstwa te sąd stwierdza postanowieniem, na które przysługuje zażalenie, § 2. Od nabywcy nieskładającego rękojmi, który nie wykonał warunków licytacyjnych, ściąga się rękojmię w trybie egzekucji należności sądowych, § 3. Z rękojmi utraconej przez nabywcę lub od niego ściągniętej pokrywa się koszty egzekucji związane ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona, jest przelewana na dochód Skarbu Państwa
Zgodnie z art. 971. Nabywca nie może żądać unieważnienia nabycia ani zmniejszenia ceny z powodu wad nieruchomości lub przedmiotów razem z nią nabytych.
Zgodnie z art. 976 § 1. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły, § 2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Zgodnie z art. 978 § 2. Postąpienie nie może wynosić mniej niż jeden procent ceny wywołania, z zaokrągleniem wzwyż do pełnych złotych.
Zgodnie z art. 981. Jeżeli należność wierzyciela będzie uiszczona wraz z kosztami przed zamknięciem przetargu, komornik umorzy egzekucję. W takim przypadku licytacja zostanie zniesiona.
Zgodnie z art. 986(7) § 1. Przetarg rozpoczyna się i kończy z chwilą wskazaną w obwieszczeniu o licytacji nieruchomości, § 2. Komornik wyznacza licytację elektroniczną w taki sposób, aby zarówno termin rozpoczęcia, jak i zakończenia przetargu przypadał pomiędzy godziną 9.00 a 14.00 w dni robocze. Czas trwania przetargu wynosi 7 dni. § 3.1 Jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia. § 5 Przetarg wygrywa licytant, którego oferta była w chwili zakończenia przetargu najwyższa.
Zgodnie z art. 986(8) § 1. Skargę na odmowę dopuszczenia do przetargu można złożyć w terminie 3 dni od dnia odmowy dopuszczenia do przetargu, a na przebieg przetargu - w terminie 3 dni od dnia jego zakończenia, § 2. Licytanci i osoby, których nie dopuszczono do przetargu, mogą złożyć skargę wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, § 3. Skargę za pośrednictwem systemu teleinformatycznego mogą złożyć także osoby niewymienione w § 2, o ile posiadają w tym systemie konto.


Komornik Sądowy
Paweł Pazdyga
 

 

Licytacjee

Strona służy celom informacyjnym. Obwieszczenia o licytacjach publikowane są na stronach internetowych Sądu Rejonowego w Rawie Maz. oraz Krajowej Rady Komorniczej, i tablicach ogłoszeń w/w Sądu oraz właściwej miejscowo gminy. Obwiszczenie w inny sposób (w prasie) od dnia 1 stycznia 2019 r. nastąpić może wyłącznie na wniosek i koszt strony.

 

Przystępujący  do  licytacji  zobowiązany jest  złożyć rękojmię w gotówce bądź przelewem na konto Komornika 20 9302 1027 2602 3230 2000 0010, w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości NAJPÓŹNIEJ W DNIU POPRZEDZAJĄCYM PRZETARG. Nieruchomości można oglądać w okresie dwóch tygodni przed licytacją, w godzinach 9-15, zaś operat z oszacowania znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika, zaś po przekazaniu akt do Sądu - w siedzibie Wydziału Cywilnego Sadu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej.

Przycisk

Przycisk

Przycisk

Przycisk

Formularz skargi na czynności komornika

Powrót

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej Paweł Pazdyga

 

 

(C) Paweł Pazdyga 2018 -