(C) Paweł Pazdyga 2018 -

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej Paweł Pazdyga

Powrót

Formularz skargi na czynności komornika

Przycisk

Przycisk

Przycisk

Strona służy celom informacyjnym. Bliższe informacje dot. licytacji nieruchomości rolnych znajdują się w zakładce "Do pobrania". Obwieszczenia o licytacjach publikowane są na stronach internetowych Sądu Rejonowego w Rawie Maz. oraz Krajowej Rady Komorniczej, i tablicach ogłoszeń w/w Sądu oraz właściwej miejscowo gminy. Obwiszczenie w inny sposób (w prasie) od dnia 1 stycznia 2019 r. nastąpić może wyłącznie na wniosek i koszt strony.

 

Przystępujący  do  licytacji  zobowiązany jest  złożyć rękojmię w gotówce bądź przelewem na konto Komornika 20 9302 1027 2602 3230 2000 0010, w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości NAJPÓŹNIEJ W DNIU POPRZEDZAJĄCYM PRZETARG. Nieruchomości można oglądać w okresie dwóch tygodni przed licytacją, w godzinach 9-15, zaś operat z oszacowania znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika, zaś po przekazaniu akt do Sądu - w siedzibie Wydziału Cywilnego Sadu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej.

 

Licytacjee

Sygn. akt  KM 269/16

                    
O B W I E S Z C Z E N I E


       Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej  Paweł Pazdyga  na  podstawie  art.953  kpc  w  związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu:


3 grudnia 2021 roku o godz. 12:30


w Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej I Wydziale Cywilnym z siedziba w Rawie Mazowieckiej przy ul.Krakowskiej 22B sala 110 odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

działki gruntu nr 458 o powierzchni 210 m2, zabudowanej domem jednorodzinnym, piętrowym podpiwniczonym - środkowym w zabudowie szeregowej. Działka ogrodzona i zagospodarowana, z dojazdem ulica o nawierzchni asfaltowej. Powierzchnia zabudowy budynku 72 m2, powierzchnia użytkowa 108 m2. Nieruchomość położona jest w Rawie Mazowieckiej przy ul. Jana III Sobieskiego nr 123, w obszarze oznaczonym w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem: 2.61.MN, przeznaczenie terenu: tereny o funkcji mieszkaniowej - zabudowy jednorodzinnej. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta o numerze LD1R/00033354/4.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 403.000,00 zł.
Rękojmia wynosi 40.300,00 zł.
Ceną wywołania w drugiej licytacji jest 2/3 sumy oszacowania: 268.666,67 zł.

 

Przystępujący  do  licytacji  zobowiązany jest  złożyć rękojmię w gotówce bądź przelewem na konto Komornika 20 9302 1027 2602 3230 2000 0010, w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości 
NAJPÓŹNIEJ W DNIU POPRZEDZAJĄCYM PRZETARG 


Nieruchomość  można  oglądać przez okres 2 tygodni poprzedzających licytację w dni powszednie godz. 9-15, zaś operat szacunkowy  tej  nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa  osób  trzecich  nie będą  przeszkodą  do  przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli  osoby te  przed rozpoczęciem licytacji  nie złożą  dowodu, że wniosły powodztwo o zwolnienie od egzekucji nieruchomości i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika jeśli nie są ujawnione w Księdze Wieczystej lub poprzez złożenie dokumentów do zbioru i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na  trzy dni przed licytacją nie będą uwzględnione w dalszym biegu egzekucji i wygasna z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny. Na wyznaczenie licytacji służy skarga w terminie tygodniowym do Komornika.


                        Komornik

Sygn. akt  KM 700/18

                    
O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej  Paweł Pazdyga, w postepowaniu egzekucyjnym przeciwko Grażynie Stanisławczyk,  na  podstawie  art.953  kpc  w

 związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu:

 

19 listopada 2021 roku o godz. 10:00

 

w Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej I Wydziale Cywilnym z siedziba w Rawie Mazowieckiej przy ul.Krakowskiej 22B sala 210 odbędzie się:


DRUGA LICYTACJA


nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 536 o powierzchni 652 m2, położoną w Białej Rawskiej przy ul.Kościuszki 45, zabudowaną murowanym piętrowym budynkiem mieszkalnym o pow. zabudowy 63 m2 i pow. uzytkowej 85,6 m2, budynkiem gospodarczym o pow. zabudowy 32 m2, wraz z ogrodzeniem, zagospodarowaniem zielenią oraz nawierzchnią utwardzoną kruszywem. Dla nieruchomosci prowadzona jest księga wieczysta nr LD1R/0007290/6. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem  4.16.MNp, przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowo - usługowa jednorodzinna


Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 236.000,00  zł.
Rękojmia wynosi 23.600,00  zł.
Ceną wywołania w II licytacji jest 2/3 sumy oszacowania: 157.333,33 zł.

 

Przystępujący  do  licytacji  zobowiązany jest  złożyć rękojmię w gotówce bądź przelewem na konto Komornika 20 9302 1027 2602 3230 2000 0010, w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości 
NAJPÓŹNIEJ W DNIU POPRZEDZAJĄCYM PRZETARG 

 

Nieruchomość  można  oglądać przez okres 2 tygodni poprzedzających licytację w dni powszednie godz. 9-15, zaś operat szacunkowy  tej  nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa  osób  trzecich  nie będą  przeszkodą  do  przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli  osoby te  przed rozpoczęciem licytacji  nie złożą  dowodu, że wniosły powodztwo o zwolnienie od egzekucji nieruchomości i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika jeśli nie są ujawnione w Księdze Wieczystej lub poprzez złożenie dokumentów do zbioru i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na  trzy dni przed licytacją nie będą uwzględnione w dalszym biegu egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny. Na wyznaczenie licytacji służy skarga w terminie tygodniowym do Komornika.

 

                        Komornik

Sygn. akt  KM 582/19  

                  
O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej  Paweł Pazdyga  na  podstawie  art.953  kpc  w  związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu:

 

19 listopada 2021 roku o godz. 10:40

 

w Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej I Wydziale Cywilnym z siedziba w Rawie Mazowieckiej przy ul.Krakowskiej 22B sala 210 odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiących własność dłużnika Mirosław Krawczuk:
Nieruchomość składa się z działek gruntu działki nr 207 i 281 o łącznej powierzchni 0,1700 ha, połozonych: obręb 55 Zofiów, jednostka ewidencyjna 101302_5 Biała Rawska 
Powierzchnia łączna nieruchomości: w/g treści księgi Wieczystej 0,17 ha, w/g rejestru gruntów 0,17 ha
Oznaczenie księgi wieczystej/zbioru dokumentów: LD1R/00015967/2
Nieruchomość gruntowa jest bez zabudowy i nieogrodzona.  Działka nr 207 ma kształt prostokąta o bokach 30 m x 37 m. Natomiast działka nr 282 ma również kształt prostokąta o bokach 15 m x 40 m. Działki leżą obok siebie i tworzą jedna fizyczną całość. Teren jest płaski zalewowy. Wskaźnik bonitacji na poziomie klasy IVa. Grunt stanowi użytki orne, częściowo zadrzewiony i zakrzewiony samosiewami. Grunt nie jest w uprawie, porośnięty trawą, chwastami i samosiewami. Działka 207 jest z zadoleniem wykonanym w sposób sztuczny. W wykopie widoczna jest woda. Na działce znajduje się hałda ziemi, która pochodzi z wykopu. Dojazd do nieruchomości stanowi droga wewnętrzna gruntowa. 
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Biała Rawska zatw. Uchwałą nr XI/78/03 Rady Miasta Gminy Biała Rawska z dnia 29 sierpnia 2003 r. - przedmiotowa nieruchomość położona jest w obszarze oznaczonym symbolem 55.05.RM – rolnictwo z zabudową zagrodową. 

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 8.415,00  zł.
Rękojmia wynosi 841,50  zł.
Ceną wywołania w II licytacji jest 2/3 sumy oszacowania: 5.610,00 zł.

 

Przystępujący  do  licytacji  zobowiązany jest  złożyć rękojmię w gotówce bądź przelewem na konto Komornika 20 9302 1027 2602 3230 2000 0010, w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości 
NAJPÓŹNIEJ W DNIU POPRZEDZAJĄCYM PRZETARG 

 

Nieruchomość  można  oglądać przez okres 2 tygodni poprzedzających licytację w dni powszednie godz. 9-15, zaś operat szacunkowy  tej  nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa  osób  trzecich  nie będą  przeszkodą  do  przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli  osoby te  przed rozpoczęciem licytacji  nie złożą  dowodu, że wniosły powodztwo o zwolnienie od egzekucji nieruchomości i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika jeśli nie są ujawnione w Księdze Wieczystej lub poprzez złożenie dokumentów do zbioru i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na  trzy dni przed licytacją nie będą uwzględnione w dalszym biegu egzekucji i wygasna z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny. Na wyznaczenie licytacji służy skarga w terminie tygodniowym do Komornika.

 

                        Komornik

Sygn. akt  KM 167/20    

                
O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej  Paweł Pazdyga  na  podstawie  art.953  kpc  w  związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu:

 

19 listopada 2021 roku o godz. 11:30

 

w Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej I Wydziale Cywilnym z siedziba w Rawie Mazowieckiej przy ul.Krakowskiej 22B sala 210 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiących własność dłużników Mariusza Krupa i Elzbiety Joanny Krupa 
położenie (adres):  w obrębie 0047 Teodozjów, w ewidencji gruntów: działka
nr 213/1 jednostka ewidencyjna 101302_5 Biała Rawska – obszar wiejski, pow. rawski, woj. łódzkie, powierzchnia 0,69 ha
oznaczenie: działka zabudowana budynkami
oznaczenie księgi wieczystej/zbioru dokumentów: LD1R/00043048/9
Nieruchomość  jest zabudowana budynkiem usługowym murowanym, parterowym z dachem jednospadowym bez podpiwniczenia, w zabudowie wolnostojącej o powierzchni zabudowy 228,0 m2 . Nieruchomość wyposażona w instalacje: elektryczna, wodociągowa z sieci gminnej, ogrzewanie z kotłowni własnej na paliwo stałe, kanalizacyjna. Rok budowy budynku: 2015, stan techniczny budynku: b. dobry. Pozostały grunt uprawiany jest rolniczo tj. ok. 0,20 ha uprawa stanowi plantację truskawki, wiek plantacji 3 lata, pozostała część gruntu uprawa zbóż. Dojazd do nieruchomości stanowi droga utwardzona. Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą nr XI/78/03 z dnia 2003-08-29 Rady Miejskiej BIAŁA RAWSKA w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru gminy Biała Rawska z wyłączeniem fragmentów wsi: Babsk, Gołyń, Ossa, Pągów, Porady Górne, Rokszyce, Rosławowice, Studzianek, Wólka Babska, Wólka Lesiewska, Żurawia i Julianów Lesiewski - przedmiotowa nieruchomość leży w obszarze oznaczonym symbolami: 47.08 MRj – zabudowa zagrodowa z mieszkaniowo-usługową, 47.13.R,Rl – rolnictwo i leśnictwo. Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 790.398,00 zł. brutto.
Rękojmia wynosi 79.039,80  zł.
Ceną wywołania w I licytacji jest 3/4 sumy oszacowania: 592.798,50 zł. brutto.

 

Przystępujący  do  licytacji  zobowiązany jest  złożyć rękojmię w gotówce bądź przelewem na konto Komornika 20 9302 1027 2602 3230 2000 0010, w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości 
NAJPÓŹNIEJ W DNIU POPRZEDZAJĄCYM PRZETARG 

 

Nieruchomość  można  oglądać przez okres 2 tygodni poprzedzających licytację w dni powszednie godz. 9-15, zaś operat szacunkowy  tej  nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa  osób  trzecich  nie będą  przeszkodą  do  przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli  osoby te  przed rozpoczęciem licytacji  nie złożą  dowodu, że wniosły powodztwo o zwolnienie od egzekucji nieruchomości i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika jeśli nie są ujawnione w Księdze Wieczystej lub poprzez złożenie dokumentów do zbioru i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na  trzy dni przed licytacją nie będą uwzględnione w dalszym biegu egzekucji i wygasna z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny. Na wyznaczenie licytacji służy skarga w terminie tygodniowym do Komornika.

 

                        Komornik

Sygn. akt  KMP 34/08

                    
O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej  Paweł Pazdyga  na  podstawie  art.953  kpc  w  związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu:


17 grudnia 2021 roku o godz. 12:30


w Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej I Wydziale Cywilnym z siedziba w Rawie Mazowieckiej przy ul.Krakowskiej 22B sala 110 odbędzie się:


PIERWSZA LICYTACJA


nieruchomości stanowiących własność dłużnika Andrzej Pietrzak:
położenie (adres): Rawa Mazowiecka ul.Marii Konopnickiej - obręb 7 Rawa Maz. JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 101301_1 Rawa Mazowiecka pow. skierniewicki, woj. łódzkie. 
oznaczenie:  nieruchomość gruntowa zabudowana 
Nieruchomość składa się z działek gruntu 431. Powierzchnia  nieruchomości:  608 m2, oznaczenie księgi wieczystej:  LD1R/00017139/3. 
Nieruchomość zabudowana jest murowanym budynkiem mieszkalnym o dwóch kondygnacjach nadziemnych i kondygnacji przyziemnej częściowo zagłębionej w terenie, wykonany w technologii tradycyjnej. Powierzchnia zabudowy: 124 m2, powierzchnia użytkowa: 210,80 m2. Nieruchomość przylega do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej. Pzeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: 7.88.MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
 
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 456.600,00 zł.
Rękojmia wynosi 45.660,00  zł.
Ceną wywołania w pierwszej licytacji jest 3/4 sumy oszacowania: 342.450,00 zł.

 

Przystępujący  do  licytacji  zobowiązany jest  złożyć rękojmię w gotówce bądź przelewem na konto Komornika 20 9302 1027 2602 3230 2000 0010, w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości 
NAJPÓŹNIEJ W DNIU POPRZEDZAJĄCYM PRZETARG 


Nieruchomość  można  oglądać przez okres 2 tygodni poprzedzających licytację w dni powszednie godz. 9-15, zaś operat szacunkowy  tej  nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa  osób  trzecich  nie będą  przeszkodą  do  przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli  osoby te  przed rozpoczęciem licytacji  nie złożą  dowodu, że wniosły powodztwo o zwolnienie od egzekucji nieruchomości i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika jeśli nie są ujawnione w Księdze Wieczystej lub poprzez złożenie dokumentów do zbioru i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na  trzy dni przed licytacją nie będą uwzględnione w dalszym biegu egzekucji i wygasna z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.  Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny. Na wyznaczenie licytacji służy skarga w terminie tygodniowym do Komornika.


                        Komornik