Sygn. akt  KM 368/17    

                
O B W I E S Z C Z E N I E


       Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej  Paweł Pazdyga  na  podstawie  art.953  kpc  w  związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu:


16 sierpnia 2023 roku o godz. 10:00


w Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej I Wydziale Cywilnym z siedziba w Rawie Mazowieckiej przy ul.Krakowskiej 22B sala 210 odbędzie się:


DRUGA LICYTACJA


nieruchomości rolnej stanowiącej własność dłużnika Marta Niewolska połozonej w Chodnowie gm. Biała Rawska obręb 9. Nieruchomość składa się z działek gruntu 79/1 i 81/7. Powierzchnia łączna nieruchomości: 3,467 ha.  Działka nr 81/7 o powierzchni  2,3653ha wraz z przylegającą działką nr 79/1 o powierzchni 1,1017ha tworzą obszar o kształcie dwóch przylegających do siebie prostokątów. Działka nr 81/7 usytuowana jest narożnie przy drogach publicznych o utwardzonej nawierzchni z dostępnością energii elektrycznej i wodociągu. Działka ma kształt zwartego prostokąta o stosunku boków 2:1. Teren jest płaski. Według ewidencji gleby stanowią sady na roli klasy IIIb. W  sąsiedztwie występują podobnie zagospodarowane grunty, jako sady. Na działce znajdują się nasadzenia jabłoni w 18 rzędach o długości ok. 210m, co 1m w rzędzie, w wieku około 6 lat, w ilości ok.3800 szt. oraz jabłonie w 12 rzędach o długości ok. 210m, co 1m, w wieku2 lat, w ilości ok.2500szt. Działka jest ogrodzona razem z działką nr 79/1.  Starsze drzewa są prowadzone przy podporach, tzw. rusztowaniu, z nawodnieniem, młodsze bez podpór. Stan nasadzeń pod względem wieku, poziomu agrotechnicznego, w tym prowadzonych zabiegów pielęgnacyjnych drzew oraz stanowiska jest dobry. Działka nr 79/1 usytuowana jest prostopadle do drogi publicznej o utwardzonej nawierzchni z dostępnością energii elektrycznej i wodociągu. Działka ma kształt wydłużonego prostokąta o stosunku boków 11:1. Teren jest płaski. Według ewidencji gleby stanowią grunty orne i sady na roli klasy IIIb, pastwiska i sady na pastwiskach klasy IV, nieużytki i rowy. W przeciwległej w stosunku do drogi części działki, na nieużytkach jest sztuczny staw, regulujący stosunki wodne  w tej części użytku rolnego. W  sąsiedztwie występują podobnie zagospodarowane grunty, jako sady. Na działce znajdują się nasadzenia jabłoni w 11 rzędach o długości ok. 240m, co 1m w rzędzie, w wieku około 3 lat, w ilości ok.2600 szt. Działka jest ogrodzona razem z działką nr 81/7. Drzewa są prowadzone przy podporach, tzw. rusztowaniu, z nawodnieniem. Stan nasadzeń pod względem poziomu agrotechnicznego, w tym prowadzonych zabiegów pielęgnacyjnych drzew oraz stanowiska jest dobry. Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość znajduje się w obszarze:- oznaczonym symbolem: 9.20.RM, - przeznaczenie terenu: rolnictwo z zabudową zagrodową.
Dla nieruchomości prowadzona jest  księga wieczysta  LD1R/00032939/2 

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 384.000,00 zł.
Rękojmia wynosi  38.400,00 zł.
Ceną wywołania w drugiej licytacji jest 2/3 sumy oszacowania: 256.000,00 zł.

 

Przystępujący  do  licytacji  zobowiązany jest  złożyć rękojmię w gotówce bądź przelewem na konto Komornika 20 9302 1027 2602 3230 2000 0010, w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości 
NAJPÓŹNIEJ W DNIU POPRZEDZAJĄCYM PRZETARG 


Nieruchomość  można  oglądać przez okres 2 tygodni poprzedzających licytację w dni powszednie godz. 9-15, zaś operat szacunkowy  tej  nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa  osób  trzecich  nie będą  przeszkodą  do  przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli  osoby te  przed rozpoczęciem licytacji  nie złożą  dowodu, że wniosły powodztwo o zwolnienie od egzekucji nieruchomości i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika jeśli nie są ujawnione w Księdze Wieczystej lub poprzez złożenie dokumentów do zbioru i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na  trzy dni przed licytacją nie będą uwzględnione w dalszym biegu egzekucji i wygasna z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny. Na wyznaczenie licytacji służy skarga w terminie tygodniowym do Komornika.

 


                        Komornik

 

Licytacjee

Strona służy celom informacyjnym. Obwieszczenia o licytacjach publikowane są na stronach internetowych Sądu Rejonowego w Rawie Maz. oraz Krajowej Rady Komorniczej, i tablicach ogłoszeń w/w Sądu oraz właściwej miejscowo gminy. Obwiszczenie w inny sposób (w prasie) od dnia 1 stycznia 2019 r. nastąpić może wyłącznie na wniosek i koszt strony.

 

Przystępujący  do  licytacji  zobowiązany jest  złożyć rękojmię w gotówce bądź przelewem na konto Komornika 20 9302 1027 2602 3230 2000 0010, w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości NAJPÓŹNIEJ W DNIU POPRZEDZAJĄCYM PRZETARG. Nieruchomości można oglądać w okresie dwóch tygodni przed licytacją, w godzinach 9-15, zaś operat z oszacowania znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika, zaś po przekazaniu akt do Sądu - w siedzibie Wydziału Cywilnego Sadu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej.

Przycisk

Przycisk

Przycisk

Formularz skargi na czynności komornika

Powrót

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej Paweł Pazdyga

 

 

(C) Paweł Pazdyga 2018 -