(C) Paweł Pazdyga 2018 -

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej Paweł Pazdyga

Powrót

Formularz skargi na czynności komornika

Przycisk

Przycisk

Przycisk

Strona służy celom informacyjnym. Bliższe informacje dot. licytacji nieruchomości rolnych znajdują się w zakładce "Do pobrania". Obwieszczenia o licytacjach publikowane są na stronach internetowych Sądu Rejonowego w Rawie Maz. oraz Krajowej Rady Komorniczej, i tablicach ogłoszeń w/w Sądu oraz właściwej miejscowo gminy. Obwiszczenie w inny sposób (w prasie) od dnia 1 stycznia 2019 r. nastąpić może wyłącznie na wniosek i koszt strony.

 

Przystępujący  do  licytacji  zobowiązany jest  złożyć rękojmię w gotówce bądź przelewem na konto Komornika 20 9302 1027 2602 3230 2000 0010, w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości NAJPÓŹNIEJ W DNIU POPRZEDZAJĄCYM PRZETARG. Nieruchomości można oglądać w okresie dwóch tygodni przed licytacją, w godzinach 9-15, zaś operat z oszacowania znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika, zaś po przekazaniu akt do Sądu - w siedzibie Wydziału Cywilnego Sadu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej.

 

Licytacjee

Sygn. akt  KM 1044/18      

              
O B W I E S Z C Z E N I E


       Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej  Paweł Pazdyga  na  podstawie  art.953  kpc  w  związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu:


26 maja 2021 roku o godz. 9:00


w Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej I Wydziale Cywilnym z siedziba w Rawie Mazowieckiej przy ul.Krakowskiej 22B sala 110 odbędzie się:


PIERWSZA LICYTACJA


nieruchomości stanowiących własność dłużnika Andrzej Jagiełło: 
położenie (adres): ul.Ogrodowa 55 w Głuchowie gm. Głuchów, oznaczenie: rola, grunty rolne zabudowane. Nieruchomość składa się z działek gruntu 73 i 71. Powierzchnia łączna nieruchomości 2,43 ha. Oznaczenie księgi wieczystej: LD1R/00034489/6
Budynki:
na działce 71: mieszkalny, pow. zabudowy 70 m2, produkcyjny, usługowy i gospodarczy dla rolnictwa, pow. zabudowy 55m2, produkcyjny, usługowy i gospodarczy dla rolnictwa, pow. zabudowy 72m2, produkcyjny, usługowy i gospodarczy dla rolnictwa, pow. zabudowy 149m2, produkcyjny, usługowy i gospodarczy dla rolnictwa, pow. zabudowy 529m2,
na działce 73: produkcyjny, usługowy i gospodarczy dla rolnictwa, pow. zabudowy 108m2.
Nieruchomość w kształcie wydłużonego trapezu prostopadłego do drogi, z dojazdem drogą o nawierzchni asfaltowej, uzytkowana rolniczo. Przeciwległy wąski bok nieruchomości przylega do drogi śródpolnej. Dostepność infrastruktury w części od drogi asfaktowej, w zakresie wodociągu, kanalizacji, energii elektrycznej i linii telefonicznej.
Na działce 71 3w części frontowej zabudowa gospodarcza składająca się z budynku byłej stajni oraz budynków typowego siedliska mieszkalno - gospodarczego, w części adaptowanego do funkcji gospodarczych związanych z obiektem stajni. Ponadto w zabudowanej czesci działki piwnica z zadaszeniem oraz wiata o konstrukcji drewnianej na murowanym fundamencie. Na działce 72 wąski, murowany budynek gospodarczy na którego tylnej ścianie oparto zadaszenie nad gruntem działki 71. Stan techniczny budynków mniej niż średni, w trakcie ogledzin nieruchomości w dniu 16 października 2019 r. ustalono, że budynki są puste, brak śladów ich wykorzystania. Grunt poza zabudową użytkowany pod uprawy polowe.  
Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem: 1.1 RM, R oraz 1R, przeznaczenie terenu: zabudowa zagrodowa, tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej z zakazem zabudowy, teren upraw rolnych, ogrodniczych i sadowniczych, łąk i pastwisk, niskich zadrzewień i zakrzaczeń, cieków i zbiorników wodnych, przeznaczenie dopuszczalne lokalizacja dróg dojazdowych i wewnetrznych - dojazdów do pól, lokalizacja siesi i urządzeń infrastruktury technicznej.      

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 415.000,00 zł.
Rękojmia wynosi 41.500,00 zł.
Ceną wywołania w I licytacji jest 3/4 sumy oszacowania: 311.250,00 zł.

 

Przystępujący  do  licytacji  zobowiązany jest  złożyć rękojmię w gotówce bądź przelewem na konto Komornika 20 9302 1027 2602 3230 2000 0010, w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości 
NAJPÓŹNIEJ W DNIU POPRZEDZAJĄCYM PRZETARG 


Nieruchomość  można  oglądać przez okres 2 tygodni poprzedzających licytację w dni powszednie godz. 9-15, zaś operat szacunkowy  tej  nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa  osób  trzecich  nie będą  przeszkodą  do  przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli  osoby te  przed rozpoczęciem licytacji  nie złożą  dowodu, że wniosły powodztwo o zwolnienie od egzekucji nieruchomości i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika jeśli nie są ujawnione w Księdze Wieczystej lub poprzez złożenie dokumentów do zbioru i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na  trzy dni przed licytacją nie będą uwzględnione w dalszym biegu egzekucji i wygasna z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny. Na wyznaczenie licytacji służy skarga w terminie tygodniowym do Komornika.

 


                        Komornik

Sygn. akt  KM 464/19

                    
O B W I E S Z C Z E N I E


       Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej  Paweł Pazdyga  na  podstawie  art.953  kpc  w  związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu:


26 maja 2021 roku o godz. 10:00


w Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej I Wydziale Cywilnym z siedziba w Rawie Mazowieckiej przy ul.Krakowskiej 22B sala 110 odbędzie się:


PIERWSZA LICYTACJA


nieruchomości stanowiących własność dłużnika Maria Bąk 
Oznaczenie nieruchomości:
położenie (adres): Cielądz gm. Cielądz, oznaczenie: NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA BUDYNKIEM GOSPODARCZYM. Nieruchomość składa się z działek gruntu  nr 1067 powierzchnia 0,0518 ha i nr 1099 powierzchnia 0,0111 ha. Powierzchnia łączna nieruchomości:  629,00 m2. Oznaczenie księgi wieczystej/zbioru dokumentów: LD1R/00025499/3 
Działka nr 1067 o powierzchni 0,0518 ha jest niezabudowana, nieogrodzona stanowi ogród działkowy. Kształt działki nr 1067 jest prostokątny o bokach 22 m x 23,5 m. Działka jest bez zabudowy i bez ogrodzenia. Rodzaj użytków to grunty orne o średnim współczynniku przeliczeniowym 1,28, co odpowiada klasie IIIb. Grunt porośnięty jest trawą i chwastami. Na działce rośnie kilka drzew owocowych zaniedbanych. Dojazd do działki stanowi droga gruntowa. 
Działka nr 1099 o powierzchni 111 m2 zabudowana jest budynkiem gospodarczym 
w zabudowie szeregowej.  Budynek gospodarczy parterowy, murowany bez podpiwniczenia, wybudowany  w technologii tradycyjnej. Parametry techniczne:  wymiary zewnętrzne : 4,70 m x 5,10 m, powierzchnia zabudowy: 23,97 m2. Stan techniczny budynku zły, odpadający tynk, przeciekający dach, brak posadzki, stolarka okienna i drzwiowa bardzo zniszczona. Rok budowy: brak danych, prawdopodobnie lata 50-te. 
Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego przez Radę Gminy Cielądz Uchwała nr X/73/19 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Cielądz, wieś Cielądz – przedmiotowa działka nr 1067 położona jest na obszarze oznaczonym symbolem – 3.168.ZD – tereny ogródków działkowych, natomiast działka nr 1099 położona jest 
w obszarze oznaczonym symbolem 3.155 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 11.245,00 zł.
Rękojmia wynosi 1.124,50 zł.
Ceną wywołania w I licytacji jest 3/4 sumy oszacowania: 8.433,75 zł.

 

Przystępujący  do  licytacji  zobowiązany jest  złożyć rękojmię w gotówce bądź przelewem na konto Komornika 20 9302 1027 2602 3230 2000 0010, w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości 
NAJPÓŹNIEJ W DNIU POPRZEDZAJĄCYM PRZETARG 

 

Nieruchomość  można  oglądać przez okres 2 tygodni poprzedzających licytację w dni powszednie godz. 9-15, zaś operat szacunkowy  tej  nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa  osób  trzecich  nie będą  przeszkodą  do  przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli  osoby te  przed rozpoczęciem licytacji  nie złożą  dowodu, że wniosły powodztwo o zwolnienie od egzekucji nieruchomości i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika jeśli nie są ujawnione w Księdze Wieczystej lub poprzez złożenie dokumentów do zbioru i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na  trzy dni przed licytacją nie będą uwzględnione w dalszym biegu egzekucji i wygasna z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny. Na wyznaczenie licytacji służy skarga w terminie tygodniowym do Komornika.

 


                        Komornik

Sygn. akt  KM 821/19

                    
O B W I E S Z C Z E N I E


       Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej  Paweł Pazdyga  na  podstawie  art.953  kpc  w  związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu:


26 maja 2021 roku o godz. 11:00


w Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej I Wydziale Cywilnym z siedziba w Rawie Mazowieckiej przy ul.Krakowskiej 22B sala 110 odbędzie się:


PIERWSZA LICYTACJA


nieruchomości stanowiących własność dłużnika Paweł Cezary Fronc 
Oznaczenie nieruchomości:
położenie (adres):  Ossa gm. Biała Rawska  jedn. ewidencyjna 101302_5 - Biała Rawska obszar wiejski, oznaczenie: nieruchomość gruntowa niezabudowana.
Nieruchomość składa się z działki gruntu 379. Powierzchnia łączna nieruchomości 0,09 ha. Oznaczenie księgi wieczystej/zbioru dokumentów: LD1R/00039706/9
Działka niezabudowana, nieuzbrojona, z dostępem drogą śródleśną o nawierzchni nieutwardzonej - zadrzewiona i zakrzewiona. Grunt klasy Łzr-ŁV. Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem: 31, 37 RZ, RL, przeznaczenie terenu: tereny zieleni, lasy.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 1.293,00 zł.
Rękojmia wynosi 129,30 zł.
Ceną wywołania w I licytacji jest 3/4 sumy oszacowania: 969,75 zł.

 

Przystępujący  do  licytacji  zobowiązany jest  złożyć rękojmię w gotówce bądź przelewem na konto Komornika 20 9302 1027 2602 3230 2000 0010, w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości 
NAJPÓŹNIEJ W DNIU POPRZEDZAJĄCYM PRZETARG 


Nieruchomość  można  oglądać przez okres 2 tygodni poprzedzających licytację w dni powszednie godz. 9-15, zaś operat szacunkowy  tej  nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa  osób  trzecich  nie będą  przeszkodą  do  przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli  osoby te  przed rozpoczęciem licytacji  nie złożą  dowodu, że wniosły powodztwo o zwolnienie od egzekucji nieruchomości i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika jeśli nie są ujawnione w Księdze Wieczystej lub poprzez złożenie dokumentów do zbioru i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na  trzy dni przed licytacją nie będą uwzględnione w dalszym biegu egzekucji i wygasna z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny. Na wyznaczenie licytacji służy skarga w terminie tygodniowym do Komornika.

 


                        Komornik

Sygn. akt  KM 712/19  

                  


O B W I E S Z C Z E N I E


       Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej  Paweł Pazdyga  na  podstawie  art.953  kpc  w  związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu:


26 maja 2021 roku o godz.12:00


w Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej I Wydziale Cywilnym z siedziba w Rawie Mazowieckiej przy ul.Krakowskiej 22B sala 110 odbędzie się:


PIERWSZA LICYTACJA


nieruchomości stanowiących własność dłużnika Adrian Ziółkowski: 
położenie (adres):   działka nr 740/1 obręb 5, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 101302_4 Biała Rawska – miasto, pow. rawski, woj. łódzkie. Oznaczenie: nieruchomość rolna niezabudowana. Powierzchnia łączna nieruchomości:  15015 m2. Oznaczenie księgi wieczystej/zbioru dokumentów: LD1R/00033839/8. 
Nieruchomość położona jest w południowej części miasta Biaøa Rawska na obrzeżach granicy administracyjnej.  Działka jest niezabudowana i nieogrodzona. Kształt działki jest prostokątny. Wjazd na nieruchomość jest bezpośrednio z drogi gruntowej. Klasa gruntu: RIVa. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatw. Uchwałą Nr XXVI/218/16 Rady Miasta Gminy z dnia 2016-10-25 przedmiotowa nieruchomość położona jest w obszarze oznaczonym symbolem: 5.120 KD-G, 5.129 KD-L, 5.135.P 
Przeznaczenie; tereny dróg publicznych – droga (ulica) lokalna, tereny dróg publicznych – droga (ulica) dojazdowa, tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. 
 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 92.500,00 zł.
Rękojmia wynosi 9.250,00 zł.
Ceną wywołania w I licytacji jest 3/4 sumy oszacowania: 69.375,00 zł.

 

Przystępujący  do  licytacji  zobowiązany jest  złożyć rękojmię w gotówce bądź przelewem na konto Komornika 20 9302 1027 2602 3230 2000 0010, w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości 
NAJPÓŹNIEJ W DNIU POPRZEDZAJĄCYM PRZETARG 


Nieruchomość  można  oglądać przez okres 2 tygodni poprzedzających licytację w dni powszednie godz. 9-15, zaś operat szacunkowy  tej  nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa  osób  trzecich  nie będą  przeszkodą  do  przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli  osoby te  przed rozpoczęciem licytacji  nie złożą  dowodu, że wniosły powodztwo o zwolnienie od egzekucji nieruchomości i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika jeśli nie są ujawnione w Księdze Wieczystej lub poprzez złożenie dokumentów do zbioru i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na  trzy dni przed licytacją nie będą uwzględnione w dalszym biegu egzekucji i wygasna z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.  Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny. Na wyznaczenie licytacji służy skarga w terminie tygodniowym do Komornika.

 


                        Komornik

Sygn. akt  KM 208/03                     

 

O B W I E S Z C Z E N I E      

Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej  Paweł Pazdyga  na  podstawie  art.953  kpc  w  związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu:

 

23 czerwca 2021 r. o godzinie 10:00

 

w Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej I Wydziale Cywilnym z siedziba w Rawie Mazowieckiej przy ul.Krakowskiej 22B sala 210 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości rolnej stanowiącej własność dłużnika Witold Miedzianowski położenie (adres): Budy Chojnackie gm. Kowiesy, składającej się z działek gruntu: 12 o powierzchni 3,57 ha, oznaczenie księgi wieczystej: LD1R/00031976/6. Przedmiotowa nieruchomość leży pośrednio przy drodze powiatowej, z  dostępnością sieci energetycznej napowietrznej od strony siedlisk wsi Budy Chojnackie. Powierzchnia gruntu przedmiotowej nieruchomości ma kształt czworokąta, wydłużony i klinowaty, stanowi grunty użytkowane rolniczo, pod uprawy polowe, w niewielkiej części zadrzewione wyrobisko kruszywa. Obszar gruntu o wydłużonym kształcie przylega do drogi powiatowej o asfaltowej nawierzchni. Teren jest raczej płaski, lekko wznoszący się w kierunku południowym. Klasy gruntów: RIVb: 0,39 ha, RV 2,84 ha, RVI 0,12 ha, Lzr-RVI 0,22 ha.Dla przedmiotowego obszaru nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kowiesy Uchwała Nr XXXV/184/10Rady Gminy Kowiesy z dnia 22.04.2010r., działka nr 12 położona jest w obszarze predestynowanym do rozwoju rolniczej przestrzeni produkcyjnej z możliwością realizacji zabudowy związanej z rolnictwem (R2).

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 170.200,00 zł

Rękojmia wynosi 17.020,00 zł.

Ceną wywołania w I licytacji jest 3/4 sumy oszacowania: 127.650,00 zł.

 

Przystępujący  do  licytacji  zobowiązany jest  złożyć rękojmię w gotówce bądź przelewem na konto Komornika 20 9302 1027 2602 3230 2000 0010, w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości

NAJPÓŹNIEJ W DNIU POPRZEDZAJĄCYM PRZETARG

 

Nieruchomość  można  oglądać przez okres 2 tygodni poprzedzających licytację w dni powszednie godz. 9-15, zaś operat szacunkowy  tej  nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa  osób  trzecich  nie będą  przeszkodą  do  przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli  osoby te  przed rozpoczęciem licytacji  nie złożą  dowodu, że wniosły powodztwo o zwolnienie od egzekucji nieruchomości i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika jeśli nie są ujawnione w Księdze Wieczystej lub poprzez złożenie dokumentów do zbioru i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na  trzy dni przed licytacją nie będą uwzględnione w dalszym biegu egzekucji i wygasna z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.  Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny. Na wyznaczenie licytacji służy skarga w terminie tygodniowym do Komornika.                      

 

 Komornik

 

Sygn. akt  KM 731/16    

                
O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej  Paweł Pazdyga w postepowaniu egzekucyjnym przeciwko ZD "Rossocha" Sp. z o.o.  na  podstawie  art.953  kpc  w  związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu:


23 czerwca 2021 roku o godz. 10:40


w Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej I Wydziale Cywilnym z siedziba w Rawie Mazowieckiej przy ul.Krakowskiej 22B sala 210 odbędzie się:


PIERWSZA LICYTACJA


nieruchomości gruntowej położonej we wsi Rossocha obręb 0052 Zakład Doświadczalny Rossocha gm. Rawa Maz, stanowiącej grunt orny i las, składającej się z działek gruntu 114/5 i 114/16 o powierzchni łącznej 11,2273 ha. Według obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka, przedmiotowe działki znajdują się w obszarach opisanych w planie symbolem:
działka nr 114/5 – 52.14.MNp - zabudowa mieszkaniowo-usługowa jednorodzinna, działka nr 114/6 – 52,20.RL – leśnictwo. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta LD1R/00043802/3. 

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę  222.380,00 zł.
Rękojmia wynosi 22.238,00  zł.
Ceną wywołania w pierwszej licytacji jest 3/4 sumy oszacowania: 166.785,00 zł.

 

Przystępujący  do  licytacji  zobowiązany jest  złożyć rękojmię w gotówce bądź przelewem na konto Komornika 20 9302 1027 2602 3230 2000 0010, w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości 
NAJPÓŹNIEJ W DNIU POPRZEDZAJĄCYM PRZETARG

 
Nieruchomość  można  oglądać przez okres 2 tygodni poprzedzających licytację w dni powszednie godz. 9-15, zaś operat szacunkowy  tej  nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa  osób  trzecich  nie będą  przeszkodą  do  przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli  osoby te  przed rozpoczęciem licytacji  nie złożą  dowodu, że wniosły powodztwo o zwolnienie od egzekucji nieruchomości i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika jeśli nie są ujawnione w Księdze Wieczystej lub poprzez złożenie dokumentów do zbioru i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na  trzy dni przed licytacją nie będą uwzględnione w dalszym biegu egzekucji i wygasna z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.   Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny. Na wyznaczenie licytacji służy skarga w terminie tygodniowym do Komornika.


                        Komornik


Sygn. akt  KMP 63/12  

                  
O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej  Paweł Pazdyga  na  podstawie  art.953  kpc  w  związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu:


27 maja 2021 roku o godz. 11:30


w Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej I Wydziale Cywilnym z siedziba w Rawie Mazowieckiej przy ul.Krakowskiej 22B sala 210 odbędzie się:


DRUGA LICYTACJA


nieruchomości stanowiących własność dłużnika Krzysztof Pacholik: działki nr 270 o powierzchni 2,86 ha połozonej obręb 25 SKARBKOWA, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 101306_2 SADKOWICE,  pow. rawski, woj. łódzkie, oznaczenie księgi wieczystej LD1R/00023783/7
Opis zagodpodarowania:
Grunt jest w uprawie, stanowi sad jabłoniowy.  Ilość drzew jabłoni na plantacji wynosi  3 336 szt. jabłoni. 
Wiek jabłoni 18 lat. Plantacja jest bez nawadniania i bez ogrodzenia. Na plantacji znajduje się konstrukcja – słupki betonowe i przeciągnięty drut. Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni asfaltowej.
Klasy gruntów: RIIIb 1,64 ha  RIVa 1,16 ha  RIVb 0,06 ha.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa działka nr 270 położona jest na obszarze oznaczonym symbolami – 25.22.RM tereny zabudowy zagrodowej oraz 25.28.R - teren rolniczy. 

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 213.750,00  zł.
Rękojmia wynosi 21.375,00  zł.
Ceną wywołania w II licytacji jest 2/3 sumy oszacowania: 142.500,00 zł.-

 

Przystępujący  do  licytacji  zobowiązany jest  złożyć rękojmię w gotówce bądź przelewem na konto Komornika 20 9302 1027 2602 3230 2000 0010, w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości 
NAJPÓŹNIEJ W DNIU POPRZEDZAJĄCYM PRZETARG 


Nieruchomość  można  oglądać przez okres 2 tygodni poprzedzających licytację w dni powszednie godz. 9-15, zaś operat szacunkowy  tej  nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa  osób  trzecich  nie będą  przeszkodą  do  przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli  osoby te  przed rozpoczęciem licytacji  nie złożą  dowodu, że wniosły powodztwo o zwolnienie od egzekucji nieruchomości i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika jeśli nie są ujawnione w Księdze Wieczystej lub poprzez złożenie dokumentów do zbioru i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na  trzy dni przed licytacją nie będą uwzględnione w dalszym biegu egzekucji i wygasna z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.  Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny. Na wyznaczenie licytacji służy skarga w terminie tygodniowym do Komornika.


                        Komornik

Sygn. akt  KM 1181/10    

                
O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej  Paweł Pazdyga  na  podstawie  art.953  kpc  w  związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu:


27 maja 2021 roku o godz. 12:00


w Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej I Wydziale Cywilnym z siedziba w Rawie Mazowieckiej przy ul.Krakowskiej 22B sala 210 odbędzie się:


PIERWSZA LICYTACJA


nieruchomości stanowiących własność dłużnika Danuta Błocka  
położenie (adres): Rawa Mazowiecka ul.Krakowska 16/2, Krakowska 16
oznaczenie: nieruchomość gruntowa zabudowana domem jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej oraz udział 1/6 części w nieruchomości stanowiącej drogę dojazdową
Nieruchomość składa się z:
a) udziału 1/6 części w działce gruntu 664/1. Działka ta stanowi drogę dojazdową. Teren utwardzony jest
trylinką z krawężnikami po obu stronach. Powierzchnia utwardzona – 651 m2 , pozostały
grunt stanowi zieleń. Powierzchnia nieruchomości: 811 m2 oznaczenie księgi wieczystej/zbioru dokumentów:  LD1R/00027648/7.
b) działki gruntu 664/2. Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym piętrowym, podpiwniczonym w zabudowie bliźniaczej z garażem w bryle o pow. użytkowej 136,13 m2. Teren jest zagospodarowany, porośnięty krzewami ozdobnymi, uzbrojony w energię
elektryczną, wodociąg, kanalizację sanitarną i deszczową, gaz i sieć telekomunikacyjną. Powierzchnia nieruchomości: 322 m2 oznaczenie księgi wieczystej/zbioru dokumentów:  LD1R/00023565/3.
Dojazd do nieruchomości stanowi droga utwardzona publiczna – ulica Krakowska.
 Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka przedmiotowa nieruchomość leży w obszarze oznaczonym symbolem 4.36.M jako tereny
zabudowy mieszkaniowej.


Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 459.570,00 zł.
Rękojmia wynosi 45.957,00 zł.
Ceną wywołania w I licytacji jest 3/4 sum oszacowania: 344.677,50 zł.

 

Przystępujący  do  licytacji  zobowiązany jest  złożyć rękojmię w gotówce bądź przelewem na konto Komornika 20 9302 1027 2602 3230 2000 0010, w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości 
NAJPÓŹNIEJ W DNIU POPRZEDZAJĄCYM PRZETARG 


Nieruchomość  można  oglądać przez okres 2 tygodni poprzedzających licytację w dni powszednie godz. 9-15, zaś operat szacunkowy  tej  nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa  osób  trzecich  nie będą  przeszkodą  do  przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli  osoby te  przed rozpoczęciem licytacji  nie złożą  dowodu, że wniosły powodztwo o zwolnienie od egzekucji nieruchomości i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika jeśli nie są ujawnione w Księdze Wieczystej lub poprzez złożenie dokumentów do zbioru i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na  trzy dni przed licytacją nie będą uwzględnione w dalszym biegu egzekucji i wygasna z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny. Na wyznaczenie licytacji służy skarga w terminie tygodniowym do Komornika.


                        Komornik