(C) Paweł Pazdyga 2018 -

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej Paweł Pazdyga

Powrót

Formularz skargi na czynności komornika

Przycisk

Przycisk

Przycisk

Strona służy celom informacyjnym. Bliższe informacje dot. licytacji nieruchomości rolnych znajdują się w zakładce "Do pobrania". Obwieszczenia o licytacjach publikowane są na stronach internetowych Sądu Rejonowego w Rawie Maz. oraz Krajowej Rady Komorniczej, i tablicach ogłoszeń w/w Sądu oraz właściwej miejscowo gminy. Obwiszczenie w inny sposób (w prasie) od dnia 1 stycznia 2019 r. nastąpić może wyłącznie na wniosek i koszt strony.

 

Przystępujący  do  licytacji  zobowiązany jest  złożyć rękojmię w gotówce bądź przelewem na konto Komornika 20 9302 1027 2602 3230 2000 0010, w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości NAJPÓŹNIEJ W DNIU POPRZEDZAJĄCYM PRZETARG. Nieruchomości można oglądać w okresie dwóch tygodni przed licytacją, w godzinach 9-15, zaś operat z oszacowania znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika, zaś po przekazaniu akt do Sądu - w siedzibie Wydziału Cywilnego Sadu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej.

 

Licytacjee

Uwaga! Terminy licytacji wyznaczone na 29 kwietnia 2022 r. w siedzibie Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej przy ul.Krakowskiej 22b w Rawie Mazowieckiej zostały zniesione. Licytacje nie odbędą się.

 

 

.

Sygn. akt  KM 1074/20      

              
O B W I E S Z C Z E N I E


       Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej  Paweł Pazdyga  na  podstawie  art.953  kpc  w  związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu:


16 maja 2022 roku o godz. 10:00


w Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej I Wydziale Cywilnym z siedziba w Rawie Mazowieckiej przy ul.Krakowskiej 22B sala 210 odbędzie się:


PIERWSZA LICYTACJA


udziału 1/8 części w prawie własności nieruchomości, należącego do dłużnika Ireneusza Czech, opisanego jako: 
położenie (adres): Obręb 0040 Wałowice gm. Rawa Mazowiecka - nieruchomość z bezpośrednim dostępem i wjazdem z drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej.
oznaczenie: tereny mieszkaniowe
Nieruchomość stanowi działkę gruntu nr 618/3, o powierzchni 0,2715 ha. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr LD1R/00010163/1
Nieruchomość zabudowana jest budynkiem niemieszkalnym, garażem i wiatą. Zabudowa zajmuje wg wypisu z ewidencji gruntów powierzchnię 746 m2 . Teren jest wyposażony w urządzenia infrastruktury technicznej: energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja – własny zbiornik bezodpływowy. Budynki są w złym stanie technicznym, nieużytkowane, bez prowadzenia gospodarki remontowej. Pozostały grunt jest zadrzewiony i zakrzaczony. Od strony wschodniej wzdłuż granicy działki przebiega wodociąg średnicy 110 mm oraz linia SN. Kształt działki jest zbliżony do prostokąta. 
Dojazd do nieruchomości – działki siedliskowej stanowi droga publiczna utwardzona. Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem: 40.8.MR, przeznaczenie terenu: tereny zabudowy zagrodowej z mieszkaniowo - usługową.


Udział 1/8 części oszacowany jest na kwotę 22.150,00 zł.
Rękojmia wynosi 2.215,00 zł.
Ceną wywołania w I  licytacji jest 3/4 sumy oszacowania: 16.612,50 zł.

 

Przystępujący  do  licytacji  zobowiązany jest  złożyć rękojmię w gotówce bądź przelewem na konto Komornika 20 9302 1027 2602 3230 2000 0010, w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości 


NAJPÓŹNIEJ W DNIU POPRZEDZAJĄCYM PRZETARG 


Nieruchomość  można  oglądać przez okres 2 tygodni poprzedzających licytację w dni powszednie godz. 9-15, zaś operat szacunkowy  tej  nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa  osób  trzecich  nie będą  przeszkodą  do  przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli  osoby te  przed rozpoczęciem licytacji  nie złożą  dowodu, że wniosły powodztwo o zwolnienie od egzekucji nieruchomości i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika jeśli nie są ujawnione w Księdze Wieczystej lub poprzez złożenie dokumentów do zbioru i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na  trzy dni przed licytacją nie będą uwzględnione w dalszym biegu egzekucji i wygasna z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny. Na wyznaczenie licytacji służy skarga w terminie tygodniowym do Komornika.


                        Komornik