(C) Paweł Pazdyga 2018 -

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej Paweł Pazdyga

Powrót

Formularz skargi na czynności komornika

Przycisk

Przycisk

Przycisk

Strona służy celom informacyjnym. Obwieszczenia o licytacjach publikowane są na stronach internetowych Sądu Rejonowego w Rawie Maz. oraz Krajowej Rady Komorniczej, i tablicach ogłoszeń w/w Sądu oraz właściwej miejscowo gminy. Obwiszczenie w inny sposób (w prasie) od dnia 1 stycznia 2019 r. nastąpić może wyłącznie na wniosek i koszt strony.

 

Przystępujący  do  licytacji  zobowiązany jest  złożyć rękojmię w gotówce bądź przelewem na konto Komornika 20 9302 1027 2602 3230 2000 0010, w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości NAJPÓŹNIEJ W DNIU POPRZEDZAJĄCYM PRZETARG. Nieruchomości można oglądać w okresie dwóch tygodni przed licytacją, w godzinach 9-15, zaś operat z oszacowania znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika, zaś po przekazaniu akt do Sądu - w siedzibie Wydziału Cywilnego Sadu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej.

 

Licytacjee

Sygn. akt  KMP 27/10    

                
O B W I E S Z C Z E N I E


       Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej  Paweł Pazdyga  na  podstawie  art.953  kpc  w  związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu:


28 października 2022 roku o godz. 10:00


w Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej I Wydziale Cywilnym z siedziba w Rawie Mazowieckiej przy ul.Krakowskiej 22B sala 210 odbędzie się:


PIERWSZA LICYTACJA


nieruchomość gruntowa stanowiąca własność dłużnika Andrzej Czech, o powierzchni łącznej 0,915 ha,  zapisanej w księdze wieczystej LD1R/00017514/6 położona w obrębie Rosławowice gm. Biała Rawska  stanowiącej działki gruntu:
    a) nr 343 o powierzchni 0,06 ha stanowiącej grunt orny i łąkę, przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Biała Rawska na cele rolnictwa i leśnictwa (ozn.39.04.R,RL)
    b) nr 675 o powierzchni 0,04 ha stanowiącej pastwisko, przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Biała Rawska na zieleń nadwodną z użytkowaniem jako łąki (ozn. 2ZN)
    c) nr 75 o powierzchni 0,06 ha stanowiącej samosiew olszyny, przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Biała Rawska na zieleń nadwodną z użytkowaniem jako łąki (ozn. 4ZN)
    d) nr 132/3 o powierzchni 0,755 ha stanowiącej samosiew olszyny i las sosnowy, przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Biała Rawska na na zabudowę mieszkaniową całoroczna i rekreacyjną oraz  na zieleń nadwodną z użytkowaniem jako łąki   (ozn. 6MJ i 1ZL)

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę  19.902,00 zł.
Rękojmia wynosi 1990,20  zł.
Ceną wywołania w pierwszej licytacji jest 3/4 sumy oszacowania: 14.926,50 zł.- 


Przystępujący  do  licytacji  zobowiązany jest  złożyć rękojmię w gotówce bądź przelewem na konto Komornika 20 9302 1027 2602 3230 2000 0010, w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości 

NAJPÓŹNIEJ W DNIU POPRZEDZAJĄCYM PRZETARG 


Nieruchomość  można  oglądać przez okres 2 tygodni poprzedzających licytację w dni powszednie godz. 9-15, zaś operat szacunkowy  tej  nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa  osób  trzecich  nie będą  przeszkodą  do  przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli  osoby te  przed rozpoczęciem licytacji  nie złożą  dowodu, że wniosły powodztwo o zwolnienie od egzekucji nieruchomości i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika jeśli nie są ujawnione w Księdze Wieczystej lub poprzez złożenie dokumentów do zbioru i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na  trzy dni przed licytacją nie będą uwzględnione w dalszym biegu egzekucji i wygasna z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.  Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny. Na wyznaczenie licytacji służy skarga w terminie tygodniowym do Komornika.


                        Komornik
 

Sygn. akt  KM 64/17  

                  
O B W I E S Z C Z E N I E


       Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej  Paweł Pazdyga  na  podstawie  art.953  kpc  w  związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu:


28 października 2022 roku od godz. 10:40

 

w Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej I Wydziale Cywilnym z siedziba w Rawie Mazowieckiej przy ul.Krakowskiej 22B sala 210 odbędzie się:


PIERWSZA LICYTACJA


nieruchomości gruntowych niezabudowanych połozonych w obrębie Konopnica gm. Rawa Mazowiecka w obszarze przeznaczonym zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego na cele zabudowy mieszkaniowo - usługowej jednorodzinnej (ozn. symbolem: 16.49.MNp), z dostępem do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej oraz dostępem do infrastruktury w postaci energii elektrycznej, wodociągu i sieci telekomunikacyjnej. W dziale III kw ujawniono, zgodnie z postanowieniem Prokuratury Regionalnej w Gdańsku, zakaz zbywania i obciążania nieruchomości. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr LD1R/00031735/5:

 

a) działki nr 539/4, powierzchnia 1.289 m2.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 59.000,00  zł.
Rękojmia wynosi 5.900,00 zł.
Ceną wywołania w I licytacji jest 3/4 sumy oszacowania: 44.250,00 zł.

 

b) działki nr  539/5, powierzchnia  1.370 m2.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 61.000,00  zł.
Rękojmia wynosi 6.100,00  zł.
Ceną wywołania w I licytacji jest 3/4 sumy oszacowania: 45.750,00 zł.

 

c) działki nr  539/6, powierzchnia  1.451 m2.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 63.000,00  zł.
Rękojmia wynosi 6.300,00 zł.
Ceną wywołania w I licytacji jest 3/4 sumy oszacowania: 47.250,00 zł.

 

d) działki nr  539/7, powierzchnia  1.531 m2.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 65.000,00 zł.
Rękojmia wynosi 6.500,00  zł.
Ceną wywołania w I licytacji jest 3/4 sumy oszacowania: 48.750,00 zł.

 

e) działki nr  539/8, powierzchnia  1.514 m2.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 64.000,00  zł.
Rękojmia wynosi  6.400,00 zł.
Ceną wywołania w I licytacji jest 3/4 sumy oszacowania: 48.000,00 zł.

 

f) działki nr 539/9, powierzchnia  1.498 m2.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 64.000,00  zł.
Rękojmia wynosi  6.400,00 zł.
Ceną wywołania w I licytacji jest 3/4 sumy oszacowania: 48.000,00 zł.

 

Wchodzące w skład nieruchomości działki będą przedmiotem oddzielnych przetargów. O ile dłużnik nie zażąda określonej kolejności przetargów - odbędą się one w kolejności wyżej wskazanej.

 

Przystępujący  do  licytacji  zobowiązany jest  złożyć rękojmię w gotówce bądź przelewem na konto Komornika 20 9302 1027 2602 3230 2000 0010, w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości
NAJPÓŹNIEJ W DNIU POPRZEDZAJĄCYM PRZETARG 


Przy wpłacie rękojmi należy podać numer działki, której rękojmia dotyczy.


Nieruchomość  można  oglądać przez okres 2 tygodni poprzedzających licytację w dni powszednie godz. 9-15, zaś operat szacunkowy  tej  nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa  osób  trzecich  nie będą  przeszkodą  do  przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli  osoby te  przed rozpoczęciem licytacji  nie złożą  dowodu, że wniosły powodztwo o zwolnienie od egzekucji nieruchomości i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika jeśli nie są ujawnione w Księdze Wieczystej lub poprzez złożenie dokumentów do zbioru i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na  trzy dni przed licytacją nie będą uwzględnione w dalszym biegu egzekucji i wygasna z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny. Na wyznaczenie licytacji służy skarga w terminie tygodniowym do Komornika.


                        Komornik

Sygn. akt  KM 682/19        

            
O B W I E S Z C Z E N I E


       Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej  Paweł Pazdyga  na  podstawie  art.953  kpc  w  związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu:


14 listopada 2022 roku o godz. 10:00


w Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej I Wydziale Cywilnym z siedziba w Rawie Mazowieckiej przy ul.Krakowskiej 22B sala 210 odbędzie się:


DRUGA LICYTACJA


nieruchomości stanowiących własność dłużnika Magdalena Cytera:
położenie (adres): obręb 
 0028 Trębaczew, działka nr 321 jednostka ewidencyjna 101306_2 Sadkowice, 
pow. rawski, woj. łódzkie. 
oznaczenie:GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE - działka gruntu nr 231 o powierzchni 1,28 ha
oznaczenie księgi wieczystej/zbioru dokumentów: 
 LD1R/00016865/4 
Nieruchomość jest zabudowana zabudową zagrodową tj. budynek mieszkalny, budynek gospodarczy i garaż. Teren jest wyposażony w urządzenia infrastruktury technicznej : energia elektryczna, wodociąg własny zbiornik bezodpływowy. Dojazd do nieruchomości – działki siedliskowej stanowi droga publiczna utwardzona.  Grunt rolny częściowo porośnięty jest drzewami jabłoni, pozostały grunt jest bez uprawy. Wiek drzew jabłoni 32 lata. 
Dla przedmiotowej nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sadkowice (zatw. Uchwałą nr XXXI/190/2013 ) wyceniana nieruchomość położona jest w obszarze oznaczonym symbolem: R3 - obszar rolniczej przestrzeni produkcyjnej z dopuszczeniem zalesień oraz zabudowy 
związanej z użytkowaniem rolniczym gruntów. 


Nieruchomość obciążona jest służebnością osobistą o wartości 36.970,00 zł.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę  224.600,00 zł.
Rękojmia wynosi 22.460,00  zł.
Ceną wywołania w II licytacji jest 2/3 sumy oszacowania: 149.733,33 zł.


W razie utrzymania służebności osobistej w mocy wartość służebności zostanie zwrócona nabywcy nieruchomości.

 

Przystępujący  do  licytacji  zobowiązany jest  złożyć rękojmię w gotówce bądź przelewem na konto Komornika 20 9302 1027 2602 3230 2000 0010, w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości 
NAJPÓŹNIEJ W DNIU POPRZEDZAJĄCYM PRZETARG 


Nieruchomość  można  oglądać przez okres 2 tygodni poprzedzających licytację w dni powszednie godz. 9-15, zaś operat szacunkowy  tej  nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa  osób  trzecich  nie będą  przeszkodą  do  przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli  osoby te  przed rozpoczęciem licytacji  nie złożą  dowodu, że wniosły powodztwo o zwolnienie od egzekucji nieruchomości i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika jeśli nie są ujawnione w Księdze Wieczystej lub poprzez złożenie dokumentów do zbioru i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na  trzy dni przed licytacją nie będą uwzględnione w dalszym biegu egzekucji i wygasna z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.  Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny. Na wyznaczenie licytacji służy skarga w terminie tygodniowym do Komornika.


                        Komornik