Sygnatura: Km 291/16

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej Paweł Pazdyga na podstawie art. 986 4 § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że

 

o godzinie 10.00 w dniu 13.02.2024 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/

 

rozpocznie się druga licytacja

 

nieruchomości położonej przy Michowice 86, 96-130 Głuchów, dla której Sąd Rejonowy w Rawie mazowieckiej (adres: ul. Kościuszki 17 , Rawa Mazowiecka, 96-200 Rawa Mazowiecka) prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1R/00033917/9. Opis nieruchomości: nieruchomości gruntowej położonej w Michowicach 85 gm. Głuchów stanowiącej działkę gruntu o numerze 68/2 o powierzchni 1,3911 ha, zabudowanej budynkami siedliska mieszkalno-gospodarczego: parterowym podpiwniczonym budynkiem mieszkalnym z 1976 r. rozbudowanymi nadbudowanym w latach 2000-nych, piętrowym budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 171 m2 oraz murowanym budynkiem gospodarczym adaptowanym do funkcji gospodarczo-magazynowych o powierzchni zabudowy 280m2. Na działce napowietrzna słupowa stacja transformatorowa. Siedlisko częściowo ogrodzone siatką i płotem betonowym, zagodpodarowane i urządzone, z dostepem do drogi publicznej , grunt niezabudowany za siedliskiem obsadzony czarną porzeczką w wieku ok. 4 lat. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr LD1R/00033917/9. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość znajduje się w obszarze: 4.AG - teren zagospodarowania i zabudowy związany z działalnością gospodarczą i usługową, 2.2R - teren rolniczej przestrzeni  produkcyjnej z zakazem zabudowy, 8R - teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej z zakazem zabudowy.

 

geoportal.gov.pl

 

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 20.02.2024 o godzinie: 12.00 .

 

Suma oszacowania wynosi 519 839,00 zł

Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 346 559,33 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 51 983,90 zł. 

 

Rękojmię należy złożyć za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego licytacje elektroniczne, lub na rachunek bankowy komornika 20930210272602323020000010 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. 

Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw. Jeżeli udział w przetargu wymaga zezwolenia organu władzy publicznej lub wykazania umocowania do występowania w imieniu innej osoby – do przedłożenia utrwalonych w postaci elektronicznej kopii wymaganych dokumentów w terminie 3 dni, nie później niż dzień przed terminem licytacji.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik informuje o treści przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego:

Zgodnie z art. 967. Po uprawomocnieniu się postanowienia o przybiciu komornik wzywa licytanta, który uzyskał przybicie (nabywcę), aby w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania wezwania złożył na rachunek depozytowy Ministra Finansów cenę nabycia z potrąceniem rękojmi złożonej w gotówce. Na wniosek nabywcy komornik może oznaczyć dłuższy termin uiszczenia ceny nabycia, nieprzekraczający jednak miesiąca.

Zgodnie z art.  969. § 1. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacyjnych co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Uiszczoną część ceny zwraca się. Następstwa te sąd stwierdza postanowieniem, na które przysługuje  zażalenie, § 2. Od nabywcy nieskładającego rękojmi, który nie wykonał warunków licytacyjnych, ściąga się rękojmię w trybie egzekucji należności sądowych, § 3. Z rękojmi utraconej przez nabywcę lub od niego ściągniętej pokrywa się koszty egzekucji związane ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej  w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona, jest przelewana na dochód Skarbu Państwa

Zgodnie z art. 971. Nabywca nie może żądać unieważnienia nabycia ani zmniejszenia ceny z powodu wad nieruchomości lub przedmiotów razem z nią nabytych.

Zgodnie z art. 976 § 1. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły, § 2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Zgodnie z art. 978 § 2. Postąpienie nie może wynosić mniej niż jeden procent ceny wywołania,  z zaokrągleniem wzwyż do pełnych złotych.

Zgodnie z art. 981. Jeżeli należność wierzyciela będzie uiszczona wraz z kosztami przed  zamknięciem przetargu, komornik umorzy egzekucję. W takim przypadku licytacja zostanie zniesiona.

Zgodnie z art.  986(7)  § 1. Przetarg rozpoczyna się i kończy z chwilą wskazaną  w obwieszczeniu o licytacji nieruchomości, § 2. Komornik wyznacza licytację elektroniczną w taki sposób, aby zarówno  termin rozpoczęcia, jak i zakończenia przetargu przypadał pomiędzy godziną 9.00  a 14.00 w dni robocze. Czas trwania przetargu wynosi 7 dni. § 3.1 Jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia. § 5 Przetarg wygrywa licytant, którego oferta była w chwili zakończenia przetargu najwyższa.

Zgodnie z art.  986(8)  § 1. Skargę na odmowę dopuszczenia do przetargu można złożyć w terminie 3 dni od dnia odmowy dopuszczenia do przetargu, a na przebieg przetargu - w terminie 3 dni od dnia jego zakończenia, § 2. Licytanci i osoby, których nie dopuszczono do przetargu, mogą złożyć skargę wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, § 3. Skargę za pośrednictwem systemu teleinformatycznego mogą złożyć także osoby niewymienione w § 2, o ile posiadają w tym systemie konto.

 

 

Komornik Sądowy

Paweł Pazdyga

Sygnatura: GKM 88/21

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Rawie Mazowieckiej Paweł Pazdyga na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że

 

o godzinie 10.00 w dniu 23.01.2024 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/

rozpocznie się pierwsza licytacja

 

nieruchomości  położonej przy  bez nr,Dańków,  96-230 Biała Rawska, dla której  Sąd Rejonowy w Rawie mazowieckiej (adres: ul. Kościuszki 17 , Rawa Mazowiecka, 96-200 Rawa Mazowiecka)  prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1R/00008169/6.

 

Opis nieruchomości:nieruchomość rolna niezabudowana połozona w Dańkowie gm. Biała Rawska - działki gruntu 158/3 o powierzchni 2,66 ha,

 

geoportal.gov.pl

 

z nasadzeniami jabłoni w wieku od ok. roku do 17 lat, (wg stanu na 2019 r.) część młodszych nasadzeń prowadzona przy tzw. ruszcie, nawadnianej powierzchniowo przy uzyciu linii kroplujących. Klasy gruntów: S-RIIIb 2,02 ha i S-RIVa 0,64 ha. Nieruchomość z dostępem do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej, na terenie z dostepnością sieci energetycznej napowietrznej i sieci telefonicznej. Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem: 12.27.RM, przeznaczenie terenu: rolnictwo z zabudową zagrodową. Dla nieruchomości prowadzona jest w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rawie Maz. księga wieczysta nr LD1R/00008169/6. Nieruchomość obciążona jest prawem dożywocia oszacowanym na 65.737,00 zł.

 

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu  30.01.2024 o godzinie: 14.00 .

Suma oszacowania wynosi 299 000,00 zł

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 224 250,00 zł.

 

 Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 29 900,00 zł. 

 

Rękojmię należy złożyć za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego licytacje elektroniczne, lub na rachunek bankowy komornika 20930210272602323020000010 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. 

Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw. Jeżeli udział w przetargu wymaga zezwolenia organu władzy publicznej lub wykazania umocowania do występowania w imieniu innej osoby – do przedłożenia utrwalonych w postaci elektronicznej kopii wymaganych dokumentów w terminie 3 dni, nie później niż dzień przed terminem licytacji.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik informuje o treści przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego:

Zgodnie z art. 967. Po uprawomocnieniu się postanowienia o przybiciu komornik wzywa licytanta, który uzyskał przybicie (nabywcę), aby w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania wezwania złożył na rachunek depozytowy Ministra Finansów cenę nabycia z potrąceniem rękojmi złożonej w gotówce. Na wniosek nabywcy komornik może oznaczyć dłuższy termin uiszczenia ceny nabycia, nieprzekraczający jednak miesiąca.

Zgodnie z art.  969. § 1. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacyjnych co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Uiszczoną część ceny zwraca się. Następstwa te sąd stwierdza postanowieniem, na które przysługuje  zażalenie, § 2. Od nabywcy nieskładającego rękojmi, który nie wykonał warunków licytacyjnych, ściąga się rękojmię w trybie egzekucji należności sądowych, § 3. Z rękojmi utraconej przez nabywcę lub od niego ściągniętej pokrywa się koszty egzekucji związane ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej  w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona, jest przelewana na dochód Skarbu Państwa

Zgodnie z art. 971. Nabywca nie może żądać unieważnienia nabycia ani zmniejszenia ceny z powodu wad nieruchomości lub przedmiotów razem z nią nabytych.

Zgodnie z art. 976 § 1. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły, § 2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Zgodnie z art. 978 § 2. Postąpienie nie może wynosić mniej niż jeden procent ceny wywołania,  z zaokrągleniem wzwyż do pełnych złotych.

Zgodnie z art. 981. Jeżeli należność wierzyciela będzie uiszczona wraz z kosztami przed  zamknięciem przetargu, komornik umorzy egzekucję. W takim przypadku licytacja zostanie zniesiona.

Zgodnie z art.  986(7)  § 1. Przetarg rozpoczyna się i kończy z chwilą wskazaną  w obwieszczeniu o licytacji nieruchomości, § 2. Komornik wyznacza licytację elektroniczną w taki sposób, aby zarówno  termin rozpoczęcia, jak i zakończenia przetargu przypadał pomiędzy godziną 9.00  a 14.00 w dni robocze. Czas trwania przetargu wynosi 7 dni. § 3.1 Jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia. § 5 Przetarg wygrywa licytant, którego oferta była w chwili zakończenia przetargu najwyższa.

Zgodnie z art.  986(8)  § 1. Skargę na odmowę dopuszczenia do przetargu można złożyć w terminie 3 dni od dnia odmowy dopuszczenia do przetargu, a na przebieg przetargu - w terminie 3 dni od dnia jego zakończenia, § 2. Licytanci i osoby, których nie dopuszczono do przetargu, mogą złożyć skargę wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, § 3. Skargę za pośrednictwem systemu teleinformatycznego mogą złożyć także osoby niewymienione w § 2, o ile posiadają w tym systemie konto.

 

 

Komornik Sądowy

Paweł Pazdyga

 

Licytacjee

Strona służy celom informacyjnym. Obwieszczenia o licytacjach publikowane są na stronach internetowych Sądu Rejonowego w Rawie Maz. oraz Krajowej Rady Komorniczej, i tablicach ogłoszeń w/w Sądu oraz właściwej miejscowo gminy. Obwiszczenie w inny sposób (w prasie) od dnia 1 stycznia 2019 r. nastąpić może wyłącznie na wniosek i koszt strony.

 

Przystępujący  do  licytacji  zobowiązany jest  złożyć rękojmię w gotówce bądź przelewem na konto Komornika 20 9302 1027 2602 3230 2000 0010, w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości NAJPÓŹNIEJ W DNIU POPRZEDZAJĄCYM PRZETARG. Nieruchomości można oglądać w okresie dwóch tygodni przed licytacją, w godzinach 9-15, zaś operat z oszacowania znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika, zaś po przekazaniu akt do Sądu - w siedzibie Wydziału Cywilnego Sadu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej.

Przycisk

Przycisk

Przycisk

Przycisk

Formularz skargi na czynności komornika

Powrót

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej Paweł Pazdyga

 

 

(C) Paweł Pazdyga 2018 -