(C) Paweł Pazdyga 2018 -

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej Paweł Pazdyga

Powrót

Formularz skargi na czynności komornika

Przycisk

Przycisk

Przycisk

Strona służy celom informacyjnym. Obwieszczenia o licytacjach publikowane są na stronach internetowych Sądu Rejonowego w Rawie Maz. oraz Krajowej Rady Komorniczej, i tablicach ogłoszeń w/w Sądu oraz właściwej miejscowo gminy. Obwiszczenie w inny sposób (w prasie) od dnia 1 stycznia 2019 r. nastąpić może wyłącznie na wniosek i koszt strony.

 

Przystępujący  do  licytacji  zobowiązany jest  złożyć rękojmię w gotówce bądź przelewem na konto Komornika 20 9302 1027 2602 3230 2000 0010, w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości NAJPÓŹNIEJ W DNIU POPRZEDZAJĄCYM PRZETARG. Nieruchomości można oglądać w okresie dwóch tygodni przed licytacją, w godzinach 9-15, zaś operat z oszacowania znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika, zaś po przekazaniu akt do Sądu - w siedzibie Wydziału Cywilnego Sadu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej.

 

Licytacjee

Sygn. akt  KM 258/18        

            
O B W I E S Z C Z E N I E


       Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej  Paweł Pazdyga  na  podstawie  art.953  kpc  w  związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu:
22 lutego 2023 roku o godz. 14:00
w Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej I Wydziale Cywilnym z siedziba w Rawie Mazowieckiej przy ul.Krakowskiej 22B sala 210 odbędzie się:


PIERWSZA LICYTACJA


nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej: gmina Głuchów jednostka ewidencyjna 101502_2 obręb 18 Głuchów - Lasy. Nieruchomość składa się z działek gruntu: zgodnie z ewidencją  2195/1 i 2369, zgodnie z treścią księgi wieczystej 2195, 2214 i 2369. Powierzchnia łączna nieruchomości wynosi 0,1 ha. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta LD1R/00016517/0.
        Działka nr 2195/1 o powierzchni 0,06 ha dd strony południowej sąsiaduje z brzegiem rzeki Rawka i od strony północnej  z kompleksem Lasów Państwowych.  Pokryta jest drzewostanem olchy. Działka posiada kształt wydłużonego prostokąta. nie posiada dostępu do drogi publicznej. Klasy gruntów: LsV.
     Działka nr 2396 o powierzchni 0,04 ha położona jest w sąsiedztwie gruntów zadrzewionych i zakrzewionych oraz gruntów leśnych.. 
Grunt stanowi łąka i pastwisko pokryte zadrzewieniem i zakrzaczeniem. Działka posiada kształt wydłużonego prostokąta.  Działka nie jest objęta  "inwentaryzacją stanu lasu" sporządzoną
 i posiadaną przez Starostwo Powiatowe  w Skierniewicach. Klasy gruntów: Lzr-ŁVI.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym przez Radę Gminy Głuchów  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głuchów – przedmiotowe  działki posiadają następujące funkcje; działka 2195/1  - 4RZ  treny trwałych użytków zielonych tworzących lokalne i regionalne ciągi ekologiczne,  działka 2369  -  3RZ  treny trwałych użytków zielonych tworzących lokalne i regionalne ciągi ekologiczne 

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę  2.484,00 zł.
Rękojmia wynosi 248,40 zł.
Ceną wywołania w pierwszej licytacji jest 3/4 sumy oszacowania: 1.863,00 zł.

 

Przystępujący  do  licytacji  zobowiązany jest  złożyć rękojmię w gotówce bądź przelewem na konto Komornika 20 9302 1027 2602 3230 2000 0010, w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości 
NAJPÓŹNIEJ W DNIU POPRZEDZAJĄCYM PRZETARG 


Nieruchomość  można  oglądać przez okres 2 tygodni poprzedzających licytację w dni powszednie godz. 9-15, zaś operat szacunkowy  tej  nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa  osób  trzecich  nie będą  przeszkodą  do  przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli  osoby te  przed rozpoczęciem licytacji  nie złożą  dowodu, że wniosły powodztwo o zwolnienie od egzekucji nieruchomości i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika jeśli nie są ujawnione w Księdze Wieczystej lub poprzez złożenie dokumentów do zbioru i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na  trzy dni przed licytacją nie będą uwzględnione w dalszym biegu egzekucji i wygasna z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny. Na wyznaczenie licytacji służy skarga w terminie tygodniowym do Komornika.


                        Komornik
 

Sygn. akt  KM 547/13        

            
O B W I E S Z C Z E N I E


       Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej  Paweł Pazdyga  na  podstawie  art.953  kpc  w  związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu:
2 marca 2023 roku o godz. 12:00
w Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej I Wydziale Cywilnym z siedziba w Rawie Mazowieckiej przy ul.Krakowskiej 22B sala 210 odbędzie się:


PIERWSZA LICYTACJA


stanowiącego własność dłużnika Andrzej Melon udziału 29/32 w prawie własności nieruchomości:
położenie (adres): Sadkowice 73 gm. Sadkowice
oznaczenie: nieruchomośc zabudowana
Nieruchomość składa się z działek gruntu nr 287/2.

geoportal.gov.pl

Powierzchnia łączna nieruchomości wynosi 1000 m2. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta LD1R/00015117/9. 
Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym  z dobudówką o powierzchni zabudowy 102,30 m2 oraz garażem blaszanym o wymiarach : 3,15 m x 5,10 m, który nie jest związany trwale z gruntem. 
Kształt działki jest prostokątny. Od strony frontowej rosną tuje. Siedlisko jest bez ogrodzenia i utwardzenia.  Teren jest częściowo wyposażony w urządzenia infrastruktury tj. zbiornik bezodpływowy na ścieki płynne natomiast brak przyłącza wodociągowego i energetycznego. Dojazd do przedmiotowej działki siedliskowej jest drogą publiczną o nawierzchni asfaltowej. Budynek mieszkalny parterowy z dachem dwuspadowym w zabudowie wolnostojącej, wybudowany  w technologii tradycyjnej. Powierzchnia użytkowa  86,95 m2 . Zgodnie z rejestrem grunty klasy RIIIa 0,02 ha, RIIIb 0,06 ha oraz Br-RIIIa 0,02 ha. Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem: R1, przeznaczenie terenu: obszar rolniczej przestrzeni produkcyjnej z ograniczeniem mozliwości przeznaczenia pod zabudowę.
 
Udział 29/32 oszacowany jest na kwotę  75.900,00 zł.
Rękojmia wynosi  7.590,00 zł.
Ceną wywołania w I licytacji jest 3/4 sumy oszacowania: 56.925,00 zł.

 

Przystępujący  do  licytacji  zobowiązany jest  złożyć rękojmię w gotówce bądź przelewem na konto Komornika 20 9302 1027 2602 3230 2000 0010, w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości 
NAJPÓŹNIEJ W DNIU POPRZEDZAJĄCYM PRZETARG 


Nieruchomość  można  oglądać przez okres 2 tygodni poprzedzających licytację w dni powszednie godz. 9-15, zaś operat szacunkowy  tej  nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa  osób  trzecich  nie będą  przeszkodą  do  przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli  osoby te  przed rozpoczęciem licytacji  nie złożą  dowodu, że wniosły powodztwo o zwolnienie od egzekucji nieruchomości i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika jeśli nie są ujawnione w Księdze Wieczystej lub poprzez złożenie dokumentów do zbioru i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na  trzy dni przed licytacją nie będą uwzględnione w dalszym biegu egzekucji i wygasna z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.  Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny. Na wyznaczenie licytacji służy skarga w terminie tygodniowym do Komornika.


                        Komornik
 

Sygn. akt  KM 431/21  

                  
O B W I E S Z C Z E N I E


       Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej  Paweł Pazdyga  na  podstawie  art.953  kpc  w  związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu:
2 marca 2023 roku o godz. 1000
w Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej I Wydziale Cywilnym z siedziba w Rawie Mazowieckiej przy ul.Krakowskiej 22B sala 210 odbędzie się:


PIERWSZA LICYTACJA


nieruchomości:
położenie (adres): 
 w Lubani 7,  działka 497, obręb 0011 Lubania, jednostka ewidencyjna 101306_2 Sadkowice  Gmina Sadkowice , pow. rawski, woj. łódzkie. 
oznaczenie: NIERUCHOMOŚĆ ROLNA ZABUDOWANA 
Nieruchomość składa się z działek gruntu 497 o powierzchni 0,3501 ha

geoportal.gov.pl
Oznaczenie księgi wieczystej/zbioru dokumentów: LD1R/00014988/8
Na działce usytuowany jest: 
- budynek mieszkalny z użytkowym poddaszem i dobudowanym pomieszczeniem kotłowni 
- budynek gospodarczy 
Teren jest wyposażony w urządzenia infrastruktury technicznej: energię elektryczną, wodociąg, kanalizację sanitarną - własny zbiornik bezodpływowy. Działka jest zagospodarowana porośnięta drzewami i krzewami ozdobnymi i ogrodzona. 
Wjazd na nieruchomość jest bezpośrednio z drogi publicznej utwardzonej.
Dla przedmiotowej nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Według Studium i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sadkowice (uchwała nr XXXI/190/2013) wyceniana nieruchomość położona jest w obszarze oznaczonym symbolem: 
B2 - obszar zabudowy o dominującej formie zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej, produkcyjnej, obsługi komunikacji samochodowej 
i zaplecze techniczne motoryzacji 
RZ - obszar trwałych użytków zielonych 
KG – droga gminna 

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę  636.000,00 zł.
Rękojmia wynosi 63.600,00 zł.
Ceną wywołania w I licytacji jest 3/4 sumy oszacowania: 477.000,00 zł.

 

Przystępujący  do  licytacji  zobowiązany jest  złożyć rękojmię w gotówce bądź przelewem na konto Komornika 20 9302 1027 2602 3230 2000 0010, w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości 
NAJPÓŹNIEJ W DNIU POPRZEDZAJĄCYM PRZETARG 


Nieruchomość  można  oglądać przez okres 2 tygodni poprzedzających licytację w dni powszednie godz. 9-15, zaś operat szacunkowy  tej  nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa  osób  trzecich  nie będą  przeszkodą  do  przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli  osoby te  przed rozpoczęciem licytacji  nie złożą  dowodu, że wniosły powodztwo o zwolnienie od egzekucji nieruchomości i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika jeśli nie są ujawnione w Księdze Wieczystej lub poprzez złożenie dokumentów do zbioru i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na  trzy dni przed licytacją nie będą uwzględnione w dalszym biegu egzekucji i wygasna z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.  Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny. Na wyznaczenie licytacji służy skarga w terminie tygodniowym do Komornika.


                        Komornik
 

Sygn. akt  KM 1148/18

                    
O B W I E S Z C Z E N I E
       Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej  Paweł Pazdyga  na  podstawie  art.953  kpc  w  związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu:


24 marca 2023 roku o godz. 10:00


w Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej I Wydziale Cywilnym z siedziba w Rawie Mazowieckiej przy ul.Krakowskiej 22B sla 210 odbędzie się:


PIERWSZA LICYTACJA


nieruchomości stanowiących własność dłużnika  Nestor Group Sp. z o.o. w likwidacji: 
położenie (adres): Nieruchomość gruntowa położona w obrębie Ossa w gminie Biała Rawska 
oznaczenie: grunty orne
granice i obszar:
Nieruchomość składa się z działek gruntu: działka 38

geoportal.gov.pl
Powierzchnia łączna nieruchomości: w/g treści księgi Wieczystej 3,2 ha, w/g rejestru gruntów 3,2 ha
oznaczenie księgi wieczystej/zbioru dokumentów: LD1R/00042106/7
Nieruchomość stanowiąca działkę nr 38 położona jest przy drodze publicznej – drodze w ciągu drogi powiatowej nr 38536, o urządzonej na tym odcinku asfaltowej nawierzchni, stanowiącej ulicę wsi z luźną zabudową siedliskową. W bezpośrednim sąsiedztwie są działki użytkowane rolniczo, w dalszym pojedyncza zabudowa siedliskowa i mieszkaniowa. Działka nr 38 ma kształt wydłużonego trapezu, usytuowanego prawie prostopadle do drogi i stanowi grunty wcześniej użytkowane rolniczo, obecnie od co najmniej kilku lat nieużytkowane. Teren jest raczej płaski. Przeciwległa  do drogi część na powierzchni ok.0,40ha jest zarośnięta brzozą z samosiewu, podobnie jak inne działki w bliższym i dalszym sąsiedztwie. Na większości obszaru rosną pojedyncze sosny i brzozy oraz ich skupiny z samosiewu.
Według obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Rawska, zatwierdzonego Uchwałą nr XI/78/03 Rady Miejskiej Biała Rawska z dnia 29 sierpnia 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Rawska (Dz.Urz. WŁ z 2003r. nr 291 poz. 2528), z uwzględnieniem zmian tego planu Uchwałą Nr XXV/173/2012 Rady Miejskiej Biała Rawska z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy Biała Rawska i miasta Biała Rawska oraz Uchwały Nr XXXVII/331/17 z 15.09.2017r. dla działki nr 38 obowiązuje przeznaczenie:
31.01.KL – droga lokalna
31.14.MRj – zabudowa zagrodowa z mieszkaniowo-usługową
31.52.RM – rolnictwo z zabudową zagrodową
31. 43.RM,RL – rolnictwo z zabudową zagrodową i leśnictwo


Nieruchomość oszacowana jest na kwotę  288.200,00 zł.
Rękojmia wynosi 28.820,00  zł.
Ceną wywołania w pierwszej licytacji jest 3/4 sumy oszacowania: 216.150,00 zł.

 

Przystępujący  do  licytacji  zobowiązany jest  złożyć rękojmię w gotówce bądź przelewem na konto Komornika 20 9302 1027 2602 3230 2000 0010, w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości 
NAJPÓŹNIEJ W DNIU POPRZEDZAJĄCYM PRZETARG 


Nieruchomość  można  oglądać przez okres 2 tygodni poprzedzających licytację w dni powszednie godz. 9-15, zaś operat szacunkowy  tej  nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa  osób  trzecich  nie będą  przeszkodą  do  przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli  osoby te  przed rozpoczęciem licytacji  nie złożą  dowodu, że wniosły powodztwo o zwolnienie od egzekucji nieruchomości i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika jeśli nie są ujawnione w Księdze Wieczystej lub poprzez złożenie dokumentów do zbioru i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na  trzy dni przed licytacją nie będą uwzględnione w dalszym biegu egzekucji i wygasna z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny. Na wyznaczenie licytacji służy skarga w terminie tygodniowym do Komornika.


                        Komornik

Sygn. akt  KM 676/20  

                  
O B W I E S Z C Z E N I E


       Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej  Paweł Pazdyga  na  podstawie  art.953  kpc  w  związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu:


24 marca 2023 roku o godz. 1145

 

w Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej I Wydziale Cywilnym z siedziba w Rawie Mazowieckiej przy ul.Krakowskiej 22B sala 210 odbędzie się:


PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiących własność dłużnika Łukasz Rybak 
położenie (adres): Zagórze gm. Rawa Maz. obręb ewidencyjny 101304_2.0043
oznaczenie: nieruchomość rolna zabudowana
Nieruchomość składa się z działek gruntu 19, 24, 36, 279 i 289. Powierzchnia łączna nieruchomości 2,89 ha. Oznaczenie księgi wieczystej/zbioru dokumentów: LD1R/00011862/8

geoportal.gov.pl

geoportal.gov.pl

geoportal.gov.pl

geoportal.gov.pl
geoportal.gov.pl
Nieruchomość położona jest w miejscowości Zagórze w sąsiedztwie zabudowy zagrodowej i gruntów ornych. Nieruchomość gruntowa o pow. 2,89 ha jest zabudowana zabudową zagrodową tj. budynek mieszkalno-gospodarczy, stodoła z pomieszczeniem gospodarczym. Teren jest wyposażony w urządzenia infrastruktury technicznej : energia elektryczna, wodociąg własny zbiornik bezodpływowy. Siedlisko jest ogrodzone. Dojazd do nieruchomości – działki siedliskowej stanowi droga publiczna utwardzona. 
Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka 
 wyceniana nieruchomość znajduje się w obszarach:
- działka nr 279 położona w obszarze oznaczonym symbolem 
43.21.R,RL,MR - zabudowa zagrodowa z mieszkaniowo-usługową (symbol 43.22.MRj) 
Ulica dojazdowa (symbol 43.13.KD) 
- działka nr 289 - Rolnictwo, leśnictwo i zabudowa zagrodowa (symbol 43.21.R,RL,
- działka nr 19 tereny dróg publicznych – droga (ulica) dojazdowa (symbol 43.44.KD-D), 
tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (symbol 43.40.P) 
- działk2 nr 24 i nr 36 położone w obszarze oznaczonym symbolem 43.43.ZL – lasy. 
Nieruchomość obciążona jest dożywotnią służebnością osobistą oszacowaną na 114.520,00 zł.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę  323.000,00 zł.
Rękojmia wynosi 32.300,00 zł.
Ceną wywołania w pierwszej licytacji jest 3/4 sumy oszacowania: 242.250,00 zł.
W razie utrzymania służebności w mocy po przysądzeniu własności cena nabycia zostanie pomniejszona o wartość służebności.

 

Przystępujący  do  licytacji  zobowiązany jest  złożyć rękojmię w gotówce bądź przelewem na konto Komornika 20 9302 1027 2602 3230 2000 0010, w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości 
NAJPÓŹNIEJ W DNIU POPRZEDZAJĄCYM PRZETARG 

 

Nieruchomość  można  oglądać przez okres 2 tygodni poprzedzających licytację w dni powszednie godz. 9-15, zaś operat szacunkowy  tej  nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa  osób  trzecich  nie będą  przeszkodą  do  przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli  osoby te  przed rozpoczęciem licytacji  nie złożą  dowodu, że wniosły powodztwo o zwolnienie od egzekucji nieruchomości i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika jeśli nie są ujawnione w Księdze Wieczystej lub poprzez złożenie dokumentów do zbioru i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na  trzy dni przed licytacją nie będą uwzględnione w dalszym biegu egzekucji i wygasna z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny. Na wyznaczenie licytacji służy skarga w terminie tygodniowym do Komornika.

 

                        Komornik