(C) Paweł Pazdyga 2018 -

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej Paweł Pazdyga

Powrót

Formularz skargi na czynności komornika

Przycisk

Przycisk

Przycisk

Strona służy celom informacyjnym. Bliższe informacje dot. licytacji nieruchomości rolnych znajdują się w zakładce "Do pobrania". Obwieszczenia o licytacjach publikowane są na stronach internetowych Sądu Rejonowego w Rawie Maz. oraz Krajowej Rady Komorniczej, i tablicach ogłoszeń w/w Sądu oraz właściwej miejscowo gminy. Obwiszczenie w inny sposób (w prasie) od dnia 1 stycznia 2019 r. nastąpić może wyłącznie na wniosek i koszt strony.

 

Przystępujący  do  licytacji  zobowiązany jest  złożyć rękojmię w gotówce bądź przelewem na konto Komornika 20 9302 1027 2602 3230 2000 0010, w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości NAJPÓŹNIEJ W DNIU POPRZEDZAJĄCYM PRZETARG. Nieruchomości można oglądać w okresie dwóch tygodni przed licytacją, w godzinach 9-15, zaś operat z oszacowania znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika, zaś po przekazaniu akt do Sądu - w siedzibie Wydziału Cywilnego Sadu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej.

 

Licytacjee

Sygn. akt  KM 700/18                     

 

O B W I E S Z C Z E N I E      

 

Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej  Paweł Pazdyga, w postepowaniu egzekucyjnym przeciwko Grażynie Stanisławczyk,  na  podstawie  art.953  kpc  w  związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu:

 

12 marca 2021 roku o godz. 10:00

 

w Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej I Wydziale Cywilnym z siedziba w Rawie Mazowieckiej przy ul.Krakowskiej 22B sala 210

odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 536 o powierzchni 652 m2, położoną w Białej Rawskiej przy ul.Kościuszki 45, zabudowaną murowanym piętrowym budynkiem mieszkalnym o pow. zabudowy 63 m2 i pow. uzytkowej 85,6 m2, budynkiem gospodarczym o pow. zabudowy 32 m2, wraz z ogrodzeniem, zagospodarowaniem zielenią oraz nawierzchnią utwardzoną kruszywem. Dla nieruchomosci prowadzona jest księga wieczysta nr LD1R/0007290/6. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem  4.16.MNp, przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowo - usługowa jednorodzinna

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 236.000,00  zł.

Rękojmia wynosi 23.600,00  zł.

Ceną wywołania w pierwszej licytacji jest 3/4 sumy oszacowania: 177.000,00 zł.

 

Przystępujący  do  licytacji  zobowiązany jest  złożyć rękojmię w gotówce bądź przelewem na konto Komornika 20 9302 1027 2602 3230 2000 0010, w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości NAJPÓŹNIEJ W DNIU POPRZEDZAJĄCYM PRZETARG

 

Nieruchomość  można  oglądać przez okres 2 tygodni poprzedzających licytację w dni powszednie godz. 9-15, zaś operat szacunkowy  tej  nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa  osób  trzecich  nie będą  przeszkodą  do  przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli  osoby te  przed rozpoczęciem licytacji  nie złożą  dowodu, że wniosły powodztwo o zwolnienie od egzekucji nieruchomości i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika jeśli nie są ujawnione w Księdze Wieczystej lub poprzez złożenie dokumentów do zbioru i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na  trzy dni przed licytacją nie będą uwzględnione w dalszym biegu egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny. Na wyznaczenie licytacji służy skarga w terminie tygodniowym do Komornika.

 

                        Komornik

 

Sygn. akt  KM 258/18                     

 

O B W I E S Z C Z E N I E      

 

Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej  Paweł Pazdyga  na  podstawie  art.953  kpc  w  związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu:

 

12 marca 2021 roku o godzinie 10:40

 

w Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej I Wydziale Cywilnym z siedziba w Rawie Mazowieckiej przy ul.Krakowskiej 22B sala 210 odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

stanowiącej własność Dariusza Gołebieskiego nieruchomości gruntowej zabudowanej połozonej w Miłochniewicach gm. Głuchów składającej się z działek gruntu  działki nr 599/1 o powierzchni 0,02ha, niezabudowanej, oraz działki nr 599/2 o powierzchni 0,42ha, Nieruchomość składa się z dwóch działek: niezabudowanej działki nr 599/1 o powierzchni 0,02ha, oraz działki nr 599/2 o powierzchni 0,42ha zabudowanej budynkami siedliska mieszkalno-gospodarczego: parterowym, niepodpiwniczonym, murowanym budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 145m2, murowanymi budynkami gospodarczymi byłego siedliska gospodarstwa rolnego: komórką–kotłownią o powierzchni 8m2, budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 56m2 i stodołą o powierzchni zabudowy 88m2, jako części podobnego budynku wybudowanego razem na sąsiedniej działce nr 598 i połączonych ze sobą wspólnym łącznikiem, tworzącym dwa oddzielne klepiska przejazdowe. Działka nr 599/2 w części siedliska jest ogrodzona od ulicy ogrodzeniem z przęseł stalowych na fundamencie i cokole betonowymi z oblicowaniami, wzdłuż bocznej granicy i drogi parkanem murowanym, otynkowanym oraz od tyłu płotem drewnianym. Na działce nr 599/1, która ma znacznie ograniczone możliwości zagospodarowania ze względu na przeznaczenie w planie pod drogi a w pozostałej części z ograniczeniem w postaci nieprzekraczalnej linii zabudowy, znajduje się trzyżerdziowy słup elektroenergetyczny i kapliczka. Działka nr 599/1 i 599/2 usytuowane są wśród zabudowy zagrodowej wsi, przy ulicy wiejskiej o asfaltowej nawierzchni, z dostępnością energii elektrycznej, wodociągu i kanalizacji sanitarnej. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Głuchów nieruchomość znajduje się na terenie:Działka nr 599/1: 2KDD- na poszerzenie drogi dojazdowej; 1KDL – na poszerzenie drogi lokalnej; 1.3RM – rolnictwo z zabudową zagrodową Działka nr 599/2: 1KDL – na poszerzenie drogi dojazdowej; 1.4RM – rolnictwo z zabudową zagrodową; 2.2R – tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej; DK(G) – tereny drogi krajowejDla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta   LD1R/00016518/7

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę  207.000,00 zł.

Rękojmia wynosi  20.700,00 zł.

Ceną wywołania w drugiej licytacji jest 2/3 sumy oszacowania: 138.000,00 zł.

 

Przystępujący  do  licytacji  zobowiązany jest  złożyć rękojmię w gotówce bądź przelewem na konto Komornika 20 9302 1027 2602 3230 2000 0010, w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości

NAJPÓŹNIEJ W DNIU POPRZEDZAJĄCYM PRZETARG

 

Nieruchomość  można  oglądać przez okres 2 tygodni poprzedzających licytację w dni powszednie godz. 9-15, zaś operat szacunkowy  tej  nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa  osób  trzecich  nie będą  przeszkodą  do  przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli  osoby te  przed rozpoczęciem licytacji  nie złożą  dowodu, że wniosły powodztwo o zwolnienie od egzekucji nieruchomości i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika jeśli nie są ujawnione w Księdze Wieczystej lub poprzez złożenie dokumentów do zbioru i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na  trzy dni przed licytacją nie będą uwzględnione w dalszym biegu egzekucji i wygasna z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny. Na wyznaczenie licytacji służy skarga w terminie tygodniowym do Komornika.                        

 

Komornik

.

Sygn. akt  KM 582/19                   

 

 O B W I E S Z C Z E N I E      

 

Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej  Paweł Pazdyga  na  podstawie  art.953  kpc  w  związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu:

 

12 marca 2021 roku o godz. 11:20

 

w Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej I Wydziale Cywilnym z siedziba w Rawie Mazowieckiej przy ul.Krakowskiej 22B sala 210 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiących własność dłużnika Mirosław Krawczuk:Nieruchomość składa się z działek gruntu działki nr 207 i 281 o łącznej powierzchni 0,1700 ha, połozonych: obręb 55 Zofiów, jednostka ewidencyjna 101302_5 Biała RawskaPowierzchnia łączna nieruchomości: w/g treści księgi Wieczystej 0,17 ha, w/g rejestru gruntów 0,17 ha Oznaczenie księgi wieczystej/zbioru dokumentów: LD1R/00015967/2Nieruchomość gruntowa jest bez zabudowy i nieogrodzona.  Działka nr 207 ma kształt prostokąta o bokach 30 m x 37 m. Natomiast działka nr 282 ma również kształt prostokąta o bokach 15 m x 40 m. Działki leżą obok siebie i tworzą jedna fizyczną całość. Teren jest płaski zalewowy. Wskaźnik bonitacji na poziomie klasy IVa. Grunt stanowi użytki orne, częściowo zadrzewiony i zakrzewiony samosiewami. Grunt nie jest w uprawie, porośnięty trawą, chwastami i samosiewami. Działka 207 jest z zadoleniem wykonanym w sposób sztuczny. W wykopie widoczna jest woda. Na działce znajduje się hałda ziemi, która pochodzi z wykopu. Dojazd do nieruchomości stanowi droga wewnętrzna gruntowa.Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Biała Rawska zatw. Uchwałą nr XI/78/03 Rady Miasta Gminy Biała Rawska z dnia 29 sierpnia 2003 r. - przedmiotowa nieruchomość położona jest w obszarze oznaczonym symbolem 55.05.RM – rolnictwo z zabudową zagrodową.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 8.415,00  zł.

Rękojmia wynosi 841,50  zł.

Ceną wywołania w I licytacji jest 3/4 sumy oszacowania: 6.311,25 zł.

 

Przystępujący  do  licytacji  zobowiązany jest  złożyć rękojmię w gotówce bądź przelewem na konto Komornika 20 9302 1027 2602 3230 2000 0010, w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości NAJPÓŹNIEJ W DNIU POPRZEDZAJĄCYM PRZETARG

 

Nieruchomość  można  oglądać przez okres 2 tygodni poprzedzających licytację w dni powszednie godz. 9-15, zaś operat szacunkowy  tej  nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa  osób  trzecich  nie będą  przeszkodą  do  przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli  osoby te  przed rozpoczęciem licytacji  nie złożą  dowodu, że wniosły powodztwo o zwolnienie od egzekucji nieruchomości i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika jeśli nie są ujawnione w Księdze Wieczystej lub poprzez złożenie dokumentów do zbioru i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na  trzy dni przed licytacją nie będą uwzględnione w dalszym biegu egzekucji i wygasna z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny. Na wyznaczenie licytacji służy skarga w terminie tygodniowym do Komornika.                        

 

Komornik

Sygn. akt  KM 1044/18      

              
O B W I E S Z C Z E N I E


       Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej  Paweł Pazdyga  na  podstawie  art.953  kpc  w  związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu:


26 maja 2021 roku o godz. 9:00


w Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej I Wydziale Cywilnym z siedziba w Rawie Mazowieckiej przy ul.Krakowskiej 22B sala 110 odbędzie się:


PIERWSZA LICYTACJA


nieruchomości stanowiących własność dłużnika Andrzej Jagiełło: 
położenie (adres): ul.Ogrodowa 55 w Głuchowie gm. Głuchów, oznaczenie: rola, grunty rolne zabudowane. Nieruchomość składa się z działek gruntu 73 i 71. Powierzchnia łączna nieruchomości 2,43 ha. Oznaczenie księgi wieczystej: LD1R/00034489/6
Budynki:
na działce 71: mieszkalny, pow. zabudowy 70 m2, produkcyjny, usługowy i gospodarczy dla rolnictwa, pow. zabudowy 55m2, produkcyjny, usługowy i gospodarczy dla rolnictwa, pow. zabudowy 72m2, produkcyjny, usługowy i gospodarczy dla rolnictwa, pow. zabudowy 149m2, produkcyjny, usługowy i gospodarczy dla rolnictwa, pow. zabudowy 529m2,
na działce 73: produkcyjny, usługowy i gospodarczy dla rolnictwa, pow. zabudowy 108m2.
Nieruchomość w kształcie wydłużonego trapezu prostopadłego do drogi, z dojazdem drogą o nawierzchni asfaltowej, uzytkowana rolniczo. Przeciwległy wąski bok nieruchomości przylega do drogi śródpolnej. Dostepność infrastruktury w części od drogi asfaktowej, w zakresie wodociągu, kanalizacji, energii elektrycznej i linii telefonicznej.
Na działce 71 3w części frontowej zabudowa gospodarcza składająca się z budynku byłej stajni oraz budynków typowego siedliska mieszkalno - gospodarczego, w części adaptowanego do funkcji gospodarczych związanych z obiektem stajni. Ponadto w zabudowanej czesci działki piwnica z zadaszeniem oraz wiata o konstrukcji drewnianej na murowanym fundamencie. Na działce 72 wąski, murowany budynek gospodarczy na którego tylnej ścianie oparto zadaszenie nad gruntem działki 71. Stan techniczny budynków mniej niż średni, w trakcie ogledzin nieruchomości w dniu 16 października 2019 r. ustalono, że budynki są puste, brak śladów ich wykorzystania. Grunt poza zabudową użytkowany pod uprawy polowe.  
Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem: 1.1 RM, R oraz 1R, przeznaczenie terenu: zabudowa zagrodowa, tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej z zakazem zabudowy, teren upraw rolnych, ogrodniczych i sadowniczych, łąk i pastwisk, niskich zadrzewień i zakrzaczeń, cieków i zbiorników wodnych, przeznaczenie dopuszczalne lokalizacja dróg dojazdowych i wewnetrznych - dojazdów do pól, lokalizacja siesi i urządzeń infrastruktury technicznej.      

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 415.000,00 zł.
Rękojmia wynosi 41.500,00 zł.
Ceną wywołania w I licytacji jest 3/4 sumy oszacowania: 311.250,00 zł.

 

Przystępujący  do  licytacji  zobowiązany jest  złożyć rękojmię w gotówce bądź przelewem na konto Komornika 20 9302 1027 2602 3230 2000 0010, w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości 
NAJPÓŹNIEJ W DNIU POPRZEDZAJĄCYM PRZETARG 


Nieruchomość  można  oglądać przez okres 2 tygodni poprzedzających licytację w dni powszednie godz. 9-15, zaś operat szacunkowy  tej  nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa  osób  trzecich  nie będą  przeszkodą  do  przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli  osoby te  przed rozpoczęciem licytacji  nie złożą  dowodu, że wniosły powodztwo o zwolnienie od egzekucji nieruchomości i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika jeśli nie są ujawnione w Księdze Wieczystej lub poprzez złożenie dokumentów do zbioru i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na  trzy dni przed licytacją nie będą uwzględnione w dalszym biegu egzekucji i wygasna z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny. Na wyznaczenie licytacji służy skarga w terminie tygodniowym do Komornika.

 


                        Komornik

Sygn. akt  KM 464/19

                    
O B W I E S Z C Z E N I E


       Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej  Paweł Pazdyga  na  podstawie  art.953  kpc  w  związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu:


26 maja 2021 roku o godz. 10:00


w Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej I Wydziale Cywilnym z siedziba w Rawie Mazowieckiej przy ul.Krakowskiej 22B sala 110 odbędzie się:


PIERWSZA LICYTACJA


nieruchomości stanowiących własność dłużnika Maria Bąk 
Oznaczenie nieruchomości:
położenie (adres): Cielądz gm. Cielądz, oznaczenie: NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA BUDYNKIEM GOSPODARCZYM. Nieruchomość składa się z działek gruntu  nr 1067 powierzchnia 0,0518 ha i nr 1099 powierzchnia 0,0111 ha. Powierzchnia łączna nieruchomości:  629,00 m2. Oznaczenie księgi wieczystej/zbioru dokumentów: LD1R/00025499/3 
Działka nr 1067 o powierzchni 0,0518 ha jest niezabudowana, nieogrodzona stanowi ogród działkowy. Kształt działki nr 1067 jest prostokątny o bokach 22 m x 23,5 m. Działka jest bez zabudowy i bez ogrodzenia. Rodzaj użytków to grunty orne o średnim współczynniku przeliczeniowym 1,28, co odpowiada klasie IIIb. Grunt porośnięty jest trawą i chwastami. Na działce rośnie kilka drzew owocowych zaniedbanych. Dojazd do działki stanowi droga gruntowa. 
Działka nr 1099 o powierzchni 111 m2 zabudowana jest budynkiem gospodarczym 
w zabudowie szeregowej.  Budynek gospodarczy parterowy, murowany bez podpiwniczenia, wybudowany  w technologii tradycyjnej. Parametry techniczne:  wymiary zewnętrzne : 4,70 m x 5,10 m, powierzchnia zabudowy: 23,97 m2. Stan techniczny budynku zły, odpadający tynk, przeciekający dach, brak posadzki, stolarka okienna i drzwiowa bardzo zniszczona. Rok budowy: brak danych, prawdopodobnie lata 50-te. 
Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego przez Radę Gminy Cielądz Uchwała nr X/73/19 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Cielądz, wieś Cielądz – przedmiotowa działka nr 1067 położona jest na obszarze oznaczonym symbolem – 3.168.ZD – tereny ogródków działkowych, natomiast działka nr 1099 położona jest 
w obszarze oznaczonym symbolem 3.155 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 11.245,00 zł.
Rękojmia wynosi 1.124,50 zł.
Ceną wywołania w I licytacji jest 3/4 sumy oszacowania: 8.433,75 zł.

 

Przystępujący  do  licytacji  zobowiązany jest  złożyć rękojmię w gotówce bądź przelewem na konto Komornika 20 9302 1027 2602 3230 2000 0010, w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości 
NAJPÓŹNIEJ W DNIU POPRZEDZAJĄCYM PRZETARG 

 

Nieruchomość  można  oglądać przez okres 2 tygodni poprzedzających licytację w dni powszednie godz. 9-15, zaś operat szacunkowy  tej  nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa  osób  trzecich  nie będą  przeszkodą  do  przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli  osoby te  przed rozpoczęciem licytacji  nie złożą  dowodu, że wniosły powodztwo o zwolnienie od egzekucji nieruchomości i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika jeśli nie są ujawnione w Księdze Wieczystej lub poprzez złożenie dokumentów do zbioru i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na  trzy dni przed licytacją nie będą uwzględnione w dalszym biegu egzekucji i wygasna z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny. Na wyznaczenie licytacji służy skarga w terminie tygodniowym do Komornika.

 


                        Komornik

Sygn. akt  KM 821/19

                    
O B W I E S Z C Z E N I E


       Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej  Paweł Pazdyga  na  podstawie  art.953  kpc  w  związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu:


26 maja 2021 roku o godz. 11:00


w Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej I Wydziale Cywilnym z siedziba w Rawie Mazowieckiej przy ul.Krakowskiej 22B sala 110 odbędzie się:


PIERWSZA LICYTACJA


nieruchomości stanowiących własność dłużnika Paweł Cezary Fronc 
Oznaczenie nieruchomości:
położenie (adres):  Ossa gm. Biała Rawska  jedn. ewidencyjna 101302_5 - Biała Rawska obszar wiejski, oznaczenie: nieruchomość gruntowa niezabudowana.
Nieruchomość składa się z działki gruntu 379. Powierzchnia łączna nieruchomości 0,09 ha. Oznaczenie księgi wieczystej/zbioru dokumentów: LD1R/00039706/9
Działka niezabudowana, nieuzbrojona, z dostępem drogą śródleśną o nawierzchni nieutwardzonej - zadrzewiona i zakrzewiona. Grunt klasy Łzr-ŁV. Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem: 31, 37 RZ, RL, przeznaczenie terenu: tereny zieleni, lasy.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 1.293,00 zł.
Rękojmia wynosi 129,30 zł.
Ceną wywołania w I licytacji jest 3/4 sumy oszacowania: 969,75 zł.

 

Przystępujący  do  licytacji  zobowiązany jest  złożyć rękojmię w gotówce bądź przelewem na konto Komornika 20 9302 1027 2602 3230 2000 0010, w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości 
NAJPÓŹNIEJ W DNIU POPRZEDZAJĄCYM PRZETARG 


Nieruchomość  można  oglądać przez okres 2 tygodni poprzedzających licytację w dni powszednie godz. 9-15, zaś operat szacunkowy  tej  nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa  osób  trzecich  nie będą  przeszkodą  do  przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli  osoby te  przed rozpoczęciem licytacji  nie złożą  dowodu, że wniosły powodztwo o zwolnienie od egzekucji nieruchomości i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika jeśli nie są ujawnione w Księdze Wieczystej lub poprzez złożenie dokumentów do zbioru i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na  trzy dni przed licytacją nie będą uwzględnione w dalszym biegu egzekucji i wygasna z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny. Na wyznaczenie licytacji służy skarga w terminie tygodniowym do Komornika.

 


                        Komornik

Sygn. akt  KM 712/19  

                  


O B W I E S Z C Z E N I E
       Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej  Paweł Pazdyga  na  podstawie  art.953  kpc  w  związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu:


26 maja 2021 roku o godz.12:00


w Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej I Wydziale Cywilnym z siedziba w Rawie Mazowieckiej przy ul.Krakowskiej 22B odbędzie się:


PIERWSZA LICYTACJA


nieruchomości stanowiących własność dłużnika Adrian Ziółkowski: 
położenie (adres):   działka nr 740/1 obręb 5, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 101302_4 Biała Rawska – miasto, pow. rawski, woj. łódzkie. Oznaczenie: nieruchomość rolna niezabudowana. Powierzchnia łączna nieruchomości:  15015 m2. Oznaczenie księgi wieczystej/zbioru dokumentów: LD1R/00033839/8. 
Nieruchomość położona jest w południowej części miasta Biaøa Rawska na obrzeżach granicy administracyjnej.  Działka jest niezabudowana i nieogrodzona. Kształt działki jest prostokątny. Wjazd na nieruchomość jest bezpośrednio z drogi gruntowej. Klasa gruntu: RIVa. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatw. Uchwałą Nr XXVI/218/16 Rady Miasta Gminy z dnia 2016-10-25 przedmiotowa nieruchomość położona jest w obszarze oznaczonym symbolem: 5.120 KD-G, 5.129 KD-L, 5.135.P 
Przeznaczenie; tereny dróg publicznych – droga (ulica) lokalna, tereny dróg publicznych – droga (ulica) dojazdowa, tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. 
 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 92.500,00 zł.
Rękojmia wynosi 9.250,00 zł.
Ceną wywołania w I licytacji jest 3/4 sumy oszacowania: 69.375,00 zł.

 

Przystępujący  do  licytacji  zobowiązany jest  złożyć rękojmię w gotówce bądź przelewem na konto Komornika 20 9302 1027 2602 3230 2000 0010, w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości 
NAJPÓŹNIEJ W DNIU POPRZEDZAJĄCYM PRZETARG 


Nieruchomość  można  oglądać przez okres 2 tygodni poprzedzających licytację w dni powszednie godz. 9-15, zaś operat szacunkowy  tej  nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa  osób  trzecich  nie będą  przeszkodą  do  przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli  osoby te  przed rozpoczęciem licytacji  nie złożą  dowodu, że wniosły powodztwo o zwolnienie od egzekucji nieruchomości i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika jeśli nie są ujawnione w Księdze Wieczystej lub poprzez złożenie dokumentów do zbioru i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na  trzy dni przed licytacją nie będą uwzględnione w dalszym biegu egzekucji i wygasna z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.  Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny. Na wyznaczenie licytacji służy skarga w terminie tygodniowym do Komornika.

 


                        Komornik